İSLAMA XİDMƏT
   
 
  1. Axır Zaman Əlamətləri
“O kəslər ki, sözü dinləyib onun ən gözəlinə uyarlar. Onlar Allahın doğru yola yönəltdiyi kimsələrdir. Ağıl sahibləri də elə onlardır!”
(“Zumər” surəsi, ayə 18)
 
 
AXIR ZAMAN ƏLAMƏTLƏRİ
 
Axır zaman əlamətləri ilə əlaqədar Peyğəmbər Əfəndimizin xeyli çox hədisi vardır. Bu hədislər bir çox böyük İslam aliminin kitablarından bizlərə nəql edilmişdir. Bu hissədə söz mövzusu hədislərin günümüzlə olan əlaqələri araşdırılacaq. Bunun yanında hədislərdə, içində olduğumuz dövrün mühit və şərtlərinin açıqca tərif edildiyi və çox yaxın keçmişdə arxa arxaya reallaşan bəzi kritik hadisələrin möcüzəvi bir şəkildə xəbər verildikləri də gözlər önünə səriləcək.
İndi hədislərdə bildirilən axır zaman əlamətlərini ana maddələr halında araşdıraq.
1) Fitnələrin Çoxalması
2) Haramların Halal Sayılması
3) Dünyanı Qarışıqlıq və Qarışıqlığın Örtməsi
4) İran-İraq Döyüşü
5) Əfqanıstanın İşğalı
6) Firatın Sununun Kəsilməsi
7) Ramazanda Ay və Günəş Tutulmaları
8) Quyruqlu ulduzun Doğulması
9) Kəbə Basqını və Kəbədə Qan axıdılması
10) Şərq Tərəfindən Bir Atəşin Görülməsi
11) Böyük və Heyrət Verici Hadisələrin Meydana Gəlməsi
12) Günəşdən Bir Əlamətin Meydana çıxması
 
1) Fitnələrin Çoxalması
İnsanların həyat şərtlərinin çətinləşdiyi, Allahın və dinin müxtəlif şəkillərdə yalanlanaraq insanların imanlarının zəiflədilməyə, yox edilməyə çalışıldığı şiddətli imtahan mühitləri İslami qaynaqlarda "fitnə" mühiti olaraq təyin olunar.
Yan səhifədəki hədis də axır zamanda əvvəl möminlərin imanlarının zəifləyəcəyi və buna səbəb olacaq inkişaflar xəbər verilməktədir.
Əgər qısaca yekunlaşdıracaq olsaq, axır zaman və Mehdi əvvəli bu hadisələr meydana çıxacaq:
1- Ölüm: Anarxiya və məşhur qırğınlar nəticəsində xalqın can təhlükəsizliyinin qalmaması və bunun meydana gətirdiyi narahatlıq mühiti.
2- Aclıq: Həyat bahalılığı səbəbiylə meydana gələn dolanışıq çətinliyi. Fəlakətlər və təbii fəlakətlər nəticəsində qıtlıqların, aclığın artması.
3- Fitnələr: Haramların kiçik-böyük hər kəsin arasında, ala bildiyincə yayılması və təşviq görməsi. Hər cür əxlaqsızlığın insanların gözləri qarşısında edilməsi.
4- Bidətlərin ortaya çıxması: İslam dinində olmadığı halda sonradan ortaya çıxarılan adətlərin dinin əsaslarıymış kimi qəbul edilməsi.
5- Dini izah etmə imkanlarının itməsi: Yaxşılığın əmr edilməsi və pisliyin maneə törədilməsi, qısacası təbliğ imkanının itməsi ilə meydana gələn boşluq.
Fitnə mühitləri möhkəm imana sahib möminlər üçün imanlarının, səbrlərinin və axirətdəki dərəcələrinin artmasına səbəb olarkən, zəif və səthi imana sahib geniş seqmentlərin imanlarını itirmələrinə ya da imanlarının daha da zəifləməsinə gətirib çıxarar. Elə Mehdi bu cür bir fitnə mühitinin ən sıx və şiddətli olaraq yaşandığı bir dövrdə ortaya çıxacaq:
 
Qiyamət yaxınlaşdığı zaman və möminlərin ürəyi; ölüm, aclıq, fitnələr, sünnələrin itməsi, bid'ətlərin ortaya çıxması, əmr be məruf və nəhy əz münkər (yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkinməyə çağırma) imkanlarının itməsi kimi səbəblərlə zəiflədiyi zaman mənim övladlarımdan Mehdi ilə Cənab-ı Haqq sünnələri canlandırar. Onun ədalət və bərəkəti ilə möminlərin ürəyi fərahlar, Acem (Ərəb olmayan) və Ərəb millətləri arasında ülfet və məhəbbət yerləşər.
(Kitab-ül Burhan Fi Əlaməti-el Mehdiyy-il
Axır Zaman, s. 66)
 
Başqa hədislərdə də axır zamanda Mehdinin, hər yerə çatmış çox məşhur bir fitnə varkən ortaya çıxacağı bildirilməkdədir:
 
Mehdi, fitnələrin zühur etdiyi bir zaman aralığında gələcək.
(Məktubat-ı Rəbbani, 2-258)
 
Məğribdə (qərbdə) qarışıqlıqlar, fitnələr və qorxu olacaq. Aclıq və həyat bahalılığı ala bildiyinə yayılacaq. Fitnələr çoxalacaq.
(ölüm-qiyamət-Axirət və Axır Zaman Əlamətləri, s. 440)
 
Heç bir tərəfin ondan məhfuz qalmayacağı bir fitnə zühur edəcək, bu fitnə qaldığı yerdən dərhal başqa bir tərəfə yayılacaq və bu vəziyyət bir münadinin səmadan səslənərək: "Ey insanlar, əmriniz artıq Mehdidir" deməsinə qədər davam edəcək.
(əl-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)
 
Hədislərdə hər kəsə çatacaq, sürətlə yayılacaq bir fitnədən bəhs edilməkdədir. Yəni hər kəsin xəbərdar olacağı, dinə və Allaha qarşı ortaya sürülən bir fitnə insanların imanlarını hədəf alacaq. Hal-hazırda, Allahın varlığına və dinin yaşanmasına qarşı - qarşıya qoyulan ən geniş çaplı fikiri axın materialist fəlsəfədir. Bu fəlsəfənin özünə dayaq aldığı sözdə elmi təməl isə "təkamül nəzəriyyəsi"dir. Heç bir elmi və məntiqli dəlilə söykənmədiyi, tamamilə ağıl və elm xarici olduğu halda, güclü propaqanda, aldatmaca və göz boyama üsullarıyla bu boş söz dünya səviyyəsində müəyyən materialist mərkəzlər tərəfindən kütlələrə təlqin edilməyə çalışılmaqdadır.
Bu gün təkamül nəzəriyyəsinin gərək mətbuat gərəksə televiziya yoluyla dərhal girmədiyi heç bir ev, bu nəzəriyyəni eşitməyən heç kimsə yoxdur. Bu vəziyyət, bütün Qərb dünyası üçün etibarlı olduğu kimi Müsəlman ölkələr üçün də etibarlıdır. Belə ki dərs kitablarına belə soxulmuş olan bu nəzəriyyə qarşıya qoyduğu saysız yalan və göz rəngləmələrlə daha uşaq yaşlardan etibarən insanlara təlqin edilməkdə; təsadüflər nəticəsində meydana gəldikləri, meymundan törədikləri kimi gülünc boş sözlərlə insanlar yanıldılmaqdadır. İbtidai məktəblərdən universitetlərə qədər gənclərin təkamülçü yalanlarla beyinləri yuyunmaqdadır.
Burada diqqət çəkici bir nöqtə daha vardır: Peyğəmbərimiz (s) in hədisində ifadə etdiyi kimi bir fitnənin dünyanın hər yerinə nüfuz etməsi və sürətlə yayılması, ancaq günümüzdəki kimi texnoloji imkanlarla (mətbuat, nəşr, internet, peyk ünsiyyəti, vs...) reallaşa bilər. Keçmişdəki şərtlərdə bir fitnənin dünya səviyyəsində bu qədər geniş sahəyə yayılma imkanı tapması mümkün deyil. Necə ki bu günə qədər Allahın varlığına, yaradılışa və dinə qarşı döyüş açmış, dünya səviyyəsində məşhur bir başqa fitnə daha keçmişdə görülməmişdir. Bütün bunlar Mehdinin çıxış zamanının içində yaşadığımız dövrdə olacağına dair əhəmiyyətli işarələrdir. Ancaq bunu da xatırlatmalıyıq ki, hədislərdə Mehdinin gəlməsiylə bu fitnənin sona çatacağı da müjdələnilməkdədir.
 
2) Haramların Halal Sayılması
Hal-hazırda fahişəlik, qumar, içki, faiz, rüşvət kimi bir çox hərəkət, haram olmalarına baxmayaraq xalqın böyük bir əksəriyyəti tərəfindən və gedərək artan bir nisbətdə işlənməkdədir. Üstəlik bu haramları işləyənlər təriflənməkdə və təşviq edilməkdə, işləməyənlər isə tənqid edilməkdə və alçaldılmaqdadırlar. Edilən statistikalar isə bu mövzudakı ədədin gedərək artdığını göstərməkdədir. Son bir neçə on il içində son dərəcə məşhur bir hala gəlmiş bu sərhəd tanımayan, halalı, haramı göz ardı edən, hər cür azğınlığı mübah sayan həyat tərzi hədislərdə tərif edilən mühiti çox açıq bir şəkildə əks etdirməkdədir. Mehdinin çıxış xəbərçisi olan bu qaranlıq mühit hədislərdə belə tərif edilər:
 
Bir fitnə görülər, bunu digər fitnələr izləyər… bundan sonra bütün haramların halal sayılacağı bir fitnə gəlir… (Kitab-ül Burhan Fi Əlaməti-el Mehdiyy-il Axır Zaman, s. 26)
 
Küfr hər yanı zəbt edib hökmü cəmiyyət içində aşkara işlənmədikcə Mehdi zühur etməz. Bu vaxtda vaki olan isə… küfrün zəbtidir. Onun qüvvətidir.
(Məktubat-ı Rəbbani, 2-259)
 
Hz. Mehdi, bütün haramların halal sayıldığı böyük bir fitnədən sonra çıxacaq.
(əl-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)
 
3) Dünyanı Qarışıqlıq və Qarışıqlığın Örtməsi
 
Dünya hərcü mərc içində qaldığında, fitnələr zühur etdiyində, yollar kəsildiyində, bəziləri bəzisinə hücüm etdiyində, böyük kiçiyə mərhəmət etmədiyi, böyüyə təmkinli davranmadığında Allah, bu sırada onlardan adavetin kökünü kəsərək dəlalət qalalarını fəth edəcək və əvvəlcə mənim ayaqda tutduğum kimi, axır zamanında dini ayaqda tutacaq, əvvəldən zülmlə dolu olan dünyanı ədalətlə dolduracaq birini (Mehdi) göndərəcək.
(Kitab-ül Burhan Fi Əlaməti-el Mehdiyy-il Axır Zaman, s. 12)
 
Əvvəlki səhifədəki hədisdə görüldüyü kimi, müəyyən bir yer tərif edilməyib, qarışıqlığın dünyanın hər tərəfində yayılacağına işarə edilməkdədir. Həqiqətən də hədisdə tərif edildiyi şəkildə, bu gün dünyanın beş qitəsində böyük qarışıqlıqlar, döyüşlər, qırğınlar və terror hadisələri davam etməkdədir. Hər gün yüzlərlə insan səbəbsiz yerə öldürülməkdə, yurdlarından çıxarılmaqdadır. (Detallı məlumat üçün baxın. Harun Yəhya, Kıyamet Alametleri, Kültür Yayıncılık)
 
4) İran-İraq Döyüşü
Axır zamanda meydana gələcək əhəmiyyətli bir döyüş hədisdə belə xəbər verilər:
 
Şəvval ayında qiyam Zildədə hərb danışmaları, Zilhiccədə isə hərb vaqe olacaq.
(Qiyamət Əlamətləri, s. 166)
 
Hədisdə ifadə olunan Şəvval, Zilqədə və Zilhiccə ayları İran-İraq Döyüşünün gerçəkləşən mərhələləriylə eyni tarixlərə bərabər gəlməkdədir:
Şəvval ayında qiyam...
İran Şahına qarşı olan ilk qiyam bilindiyi kimi hədisdə ifadə olunan 5 Şəvval 1398 (8 Sentyabr 1976)da olmuşdur.
Zilqədədə hərb danışmaları və Zilhiccədə isə hərb vaqe olacaq...
Hicri 1400 Zilhiccə (1980 Oktyabr) ayında İran-İraq arasındakı döyüş tam mənasıyla başlamışdı.
 
Bir başqa hədisdə də bu döyüşün detalları belə tərif edilər:
 
Faris cəhətdən gələcək olan bir qövmdür ki, belə deyəcəklər: "Ey Ərəblər! Siz çox taassuba qaçdınız! Siz bunlara gərəyi kimi haqq tanımasanız, sizinlə heç kim birlik qurmayacaq... Bir gün, onlara və bir gün də sizlərə verilsin, və qarşılıqlı sözlər tutulsun..." Onlar Mutıka çıxacaqlar, Müsəlmanlar oradan aşağı yazıya enəcəklər... Müşriklər o biri yandakı (Rakabe) deyilən bir qapqara olan çayın kənarında dayanacaqlar... Aralarında döyüş olacaq: Hər iki ordudan, Allah, zəfəri qaldıracaq…
(Qiyamət Əlamətləri, s. 179)
 
- Faris cəhətdən gələcək olan : İran tərəfindən gələcək olan
- Faris                                               : İran - İranlı (Böyük Lüğət)
- Yazıya enəcəklər                : Düzənliklik-İraq Düzənliyi
- Mutık                                    : Bölgədəki bir dağın adı.
- Rakabe                               : Neft quyularının çox olduğu bölgədir.
 
"Ey Ərəblər! Siz çox taassuba qaçdınız! Siz bunlara gərəyi kimi haqq tanımasanız, sizinlə heç kim birlik qurmayacaq…"
 
Hədisin bu hissəsində iki tərəf arasında, irqçilikdən qaynaqlanan bir anlaşılmazlığın olacağına diqqət çəkilir. Bu anlaşılmazlıq səbəbiylə, "Yazı"ya (Yazı: İraq Düzənliyi) eniləcək və döyüş başlayacaq.
 
Allah, hər iki ordudan zəfəri qaldıracaq...
Bu hədisin də işarə etdiyi kimi, iran-İraq Döyüşü 8 yıl davam etmiş və minlərlə itkin verilməsinə baxmayaraq bir nəticə alına bilməmişdir. İki tərəf də qəti bir üstünlük təmin edə bilməmişdir.
 
5) Əfqanıstanın İşğalı
Talikana yazığ oldu.
 
Talikana (Əfqanıstana) yazığ oldu. Şübhəsiz Allah Təalanın orada qızıl və gümüş olmayan xəzinələri vardır. Orada Allahı haqqıyla bilən insanlar vardır. Onlar axır zaman Mehdisinin köməkçiləridir.
(Kitab-ül Burhan Fi Əlaməti-el Mehdiyy-il Axır Zaman, s. 59)
 
Hədisdə Əfqanıstanın axır zamanda işğal ediləcəyinə işarə vardır. Həqiqətən də Rusların Əfqanıstanı işğalı olan 1979 ili Hicri 1400-cü ilə, digər bir ifadəylə Hicri 14. əsrin başlanğıcına bərabər gəlməkdədir.
 
Orada qızıl və gümüş olmayan xəzinələri vardır...
Rəvayətin bu hissəsində də Əfqanıstanın maddi zənginliklərinə diqqət çəkilməkdədir. Bu gün Əfqanıstanda müxtəlif səbəblərlə işlədilməyə açılmamış böyük neft yataqları, dəmir hövzələri və kömür mədənləri təsbit edilmişdir.
 
6) Firatın Sununun Kəsilməsi
Firat Çayının sununun kəsilib dayandırılması da Mehdinin çıxış əlamətlərindəndir:
 
Firat Çayının suyu çəkilərək qızıl xəzinəsini aşkarlama zamanı yaxınlaşır. Hər kim, o zaman orada olsa o xəzinədən bir şey götürməsin.
(Hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişlər. Riyazü's Salehin, 3/332)
 
Digər hədislərdə bu hadisənin detallarıyla əlaqədar əhəmiyyətli məlumatlar verilməkdədir:
 
Rəsulullah: Firat çayı qızıl bir dağ üzərindən açılmadıqca qiyamət qopmayacaq. İnsanlar onun üçün hərb edəcək və hər yüz adamdan doxsan doqquzu öldürüləcək, onlardan hər adam, kaş ki xilas olan mən olsaydım, deyəcək buyurmuşlar.               
(Sahih-i Müslim, 11/320)
 
Rəsulullah: Firat Çayı qızıl bir dağ üzərindən açılmadıqca qiyamət qopmayacaq...
(Sahih-i Müslim, 11/320)
 
Rəsulullah: Firatın qızıl bir dağ üzərindən açılması yaxındır. İmdi orada kim olsa, ondan bir şey götürməsin! buyurdular.                        
(Sahih-i Müslim 11/320)
Rəsulullah belə buyurdu: Yaxında Firat Çayı qızıl xəzinəsini ortaya çıxarar, kim buna hazır olsa, ondan bir şey götürməsin.
(Kitab-ül Burhan Fi Əlaməti-el
Mehdiyy-il Axır Zaman, s. 28)
 
(Rəsulullah:) "Firat Çayı bir qızıl dağını ortaya çıxarar" dedi. (Sünen-i Əbu Davud, 5/116)
 
Görüldüyü kimi Mehdinin çıxışının əhəmiyyətli bir əlaməti olan Firat Çayının suyunun dayandırılması və qızıl dəyərində bir xəzinənin ortaya çıxması xeyli çox böyük hədis kitabında yer almaqdadır.
İndi yuxarıda yer verdiyimiz hədislərdə keçən bu mövzuyla əlaqədar əhəmiyyətli ifadələri tək tək ələ alaraq araşdıraq:
 
(1) Firat Çayının suyunun çəkilib...
 
Rəsulullah buyurdu ki: (1) Firat Çayının suyu çəkilib (2) altından bir dağ meydana çıxmadıqca qiyamət qopmaz...
(Hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişlər. Riyazü's Salehin, 3/332)
 
Suyutinin kitabında bu hədis "suyun dayandırılması" olaraq keçməkdədir. Həqiqətən də Keban Anbarı, Firat Çayının suyunu dayandıraraq kəsmişdir.
 
(2) "Qızıl"dan bir dağ meydana çıxmadıqca...
 
Edilən anbar sayəsində; elektrikin çıxarılması, toplanan suyun ərazidə istifadə edilərək torpağın səmərəsinin artması və nəqliyyat asanlığının təmin edilməsi kimi səbəblərlə, buradakı torpaqlar "qızıl" kimi qiymətli hala gəlmişdir.
Anbar, betondan nəhəng bir dağı xatırlatmaqdadır. Bu anbardan (hədis-i şərifdəki bənzətməyə görə dağdan) qızıl dəyərində sərvət tökülməkdədir. Başqa sözlə anbar "qızıl bir dağ" xüsusiyyətini qazanmaqdadır. (Ən doğrusunu Allah bilir)
 
7) Ramazan Ayında Ay və Günəş Tutulmaları
 
Mehdi üçün 2 əlamət vardır ki... Bunun birincisi, Ramazanın birinci gecəsi Ayın ikincisi də ortasında Günəşin tutulmasıdır.
(əl-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)
 
Ramazanın birinci gecəsi Ay, ortasında Günəş tutulacaq.
 (Qiyamət Əlamətləri, s. 199)
 
Onun səltənəti zamanında, Ramazan Ayının on dördündə Günəş tutulacaq, o ayın ilkində isə Ay qaralacaq... (Məktubat-ı Rəbbani, 380. Məktub, 2/1163)
 
Mehdinin çıxmasından əvvəl bir Ramazan içində Günəş iki dəfə tutulacaq.
(ölüm-qiyamət-Axirət və Axır Zaman Əlamətləri, s. 440)
 
... Günəşin oruc ayının ortasında, Ayın isə sonunda tutulması...
(Kitab-ül Burhan Fi Əlaməti-el Mehdiyy-il Axır Zaman, s. 37)
 
Ramazanda iki dəfə Ay tutulması olacaq.
(əl-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 53)
 
Mehdinin gəlişi Razaman ayında Ayın iki dəfə tutulmasına səbəb olacaq.    
(Qiyamət Əlamətləri, s. 200)
 
Yuxarıdakı rəvayətlərdə diqqəti çəkən ən əhəmiyyətli nöqtə Ramazan Ayının ortasında həm Günəş tutulmasının, həm də bir ay içində "Ay"ın və "Günəş"in iki dəfə tutulmasının qeyri-mümkün olduğunun fərq edilməsidir. Bu, normal şərtlərdə reallaşmayacaq bir vəziyyətdir. Halbuki digər axır zaman əlamətlərinin çoxu insanın anlaya biləcəyi, müəyyən səbəblərə bağlı olaraq reallaşa biləcək hadisələrdir.
Əgər bu hədislərdə tərif edilən hadisələr diqqətlə araşdırılsa, rəvayətlər arasında müxtəlif fərqliliklər olduğu gözə dəyər. Yuxarıdakı 1, 2 və 3. rəvayətlərdə Ay, Ramazanın birinci günü, 4. rəvayətdə isə sonuncu günü tutulacaq. Belə bir vəziyyətdə ediləcək ən doğru şey, eyni hadisəyə baxan fərqli rəvayətlərin ittifaq etdikləri ortaq yönləri təsbit etmək olacaq. Buna görə, yuxarıdakı hədis rəvayətlərinin cəmindən çıxan ortaq nəticələr bunlardır:
1. Ramazan ayında Ay və Günəş tutulmaları olacaq.
2. Bu tutulmalar ortalama 14-15 gün arayla olacaq.
3. Bu tutulmalar iki dəfə təkrarlanacaq.
Bu təsbitlərə uyğun olaraq, 1981-ci ildə (Hicri-1401də) Ramazan Ayının 15. günü Ay, 29. günü də Günəş tutulmuşdur. Yenə "ikinci olaraq", 1982-ci ildə (Hicri-1402də) Ramazan Ayının 14. günü Ay, 28. günü də Günəş tutulmuşdur.
Ayrıca bu hadisədə "Ay"ın Ramazanın tam ortasında BÜTÖV AY halında tutulması və diqqətləri çəkəcək bir əlamət olaraq meydana çıxması da son dərəcə mənalıdır.
Bu hadisələrin Mehdinin digər çıxış əlamətləriylə eyni dövrdə meydana gəlməsi və Hicri 14. əsr başlarında, üst üstə iki il (1401-1402) möcüzəvi bir tərzdə təkrarlanması rəvayətlərin işarəsinin bu hadisələr ola biləcəyini qüvvətləndirməkdədir.
 
 
 
8) Quyruqlu ulduzun Doğulması
 
Mehdinin çıxışından əvvəl, (hər tərəfi) işıqlandıran quyruqlu bir ulduz doğulacaq.
(Qiyamət Əlamətləri, s. 200)
 
O gəlmədən əvvəl, şərqdən işıq verən bir quyruqlu ulduz görünəcək.
(əl-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 53)
 
O ulduzun doğulması, Günəş və Ay tutulmasından sonra olacaq.
(Kitab-ül Burhan Fi Əlaməti-el Mehdiyy-il Axır Zaman, s. 32)
 
Hədislərdə ifadə olunduğu kimi:
- 1986-cı ildə (Hicri 1406da) yəni 14. əsr başlarında "Halley" quyruqlu ulduzu Dünyamızın yaxınından keçmişdir. Bu quyruqlu ulduz parlaq, işıqlı bir ulduzdur.
- Hərəkət yönü şərqdən qərbə doğrudur.
- 1981 və 1982 (1401-1402) illərində meydana gələn Ay və Günəş tutulmaları hadisəsindən sonra ortaya çıxmışdır.
Bu ulduzun doğuşunun da digər çıxış əlamətləri ilə eyni zamanda meydana gəlməsi, Halley quyruqlu ulduzunun hədisdə işarə edilən ulduz olduğunu doğrulayan xüsusiyyətdədir.
Başqa bir hədis-i şərifdə də Mehdinin əlamətlərindən olan quyruqlu ulduz haqqında bu məlumatlar verilmişdir:
 
Şərq tərəfindən bir quyruqlu ulduz doğulub işıqlıq verəcək. Onun hər günki irtifi (keçiş yönü) məşriqdən məğribədir (şərqdən qərbə doğrudur).
(Məktubat-ı Rəbbani, 2/258)
 
Tarix boyunca bu quyruqlu ulduzun keçdiyi zamanlarda Müsəlmanlar baxımından çox əhəmiyyətli hətta dönüş nöqtəsi sayıla biləcək hadisələr meydana gəlmişdir. Bunlardan bir qisimi Peyğəmbərimiz (s) - dən axtarılan rəvayətlərdə də bildirilmişdir.
 
Bu ulduz ilk çıxdığında;
Hz. Nuh (ə.s.) qövmü həlak olmuşdur.
Hz. İbrahim (ə.s.) atəşə atılmışdır.
Hz. Musa (ə.s.) ilə uğraşan Firoun və qövmü yox edilmişdir.
Hz. Yəhya (ə.s.) öldürüldüyündə də görülmüşdür.
Siz o ulduzu gördüyünüzdə fitnənin şərindən Allaha sığının.
(Kitab-ül Burhan Fi Əlamət-el Mehdiyy-il Axır Zaman, s. 32)
 
Bu ulduz keçdiyində meydana gələn digər əhəmiyyətli hadisələr də bunlardır:
Hz. İsa (ə.s.) doğulmuşdur.
Peyğəmbər Əfəndimizə ilk vəhy gəlməyə başlamışdır.
Osmanlı Dövləti tarix səhnəsində iştirak etməyə başlamışdır.
İstanbul Fateh tərəfindən fəth edildiyində bu ulduz görülmüşdür.
 
Halley quyruqlu ulduzu Haqqında Bəzi Maraqlı Rəqəmlər
Halley quyruqlu ulduzu ilə əlaqədar bəzi ədədlərin "19" sayının tam mərtəbələri olması da olduqca diqqət çəkicidir:
 
Halley quyruqlu ulduzu 76 ildə bir keçir                            
 76 = 19 x 4
Bu ulduz ən son Hicri 1406 da görüldü                                         1406 = 19 x 74
 
Bu mövzuyla əlaqədar bir başqa maraqlı vəziyyət də budur: Yuxarıda da hesabladığımız kimi Halley ulduzunun keçmiş olduğu Hicri 1406 ili 19un tam 74 qatıdır. "74" sayı isə eyni zamanda Quran-ı Kərimdə 19 möcüzəsinə işarə edilən MÜDDESSİR Surəsinin sıra nömrəsidir.
Quranın Müddessir Surəsinin (74. surə) 30. ayətində "19" sayının möminlər üçün bir rəhmət, inkar edənlər üçün isə bir fitnə səbəbi olduğu bildirilməkdədir.
Halley quyruqlu ulduzunun 19 ilə olan bu möcüzəvi əlaqəsi də, inkar edənlər üzərinə bir fitnə, möminlərə isə bir rəhmət müjdələdiyinə işarə edir ola bilər.
Müddessir Surəsinin 1. və 2. ayətlərində Hz. Məhəmmədə (s) "EY ÖRTÜNƏN! QALX VƏ QORXUT" şəklində buyurulmaqdadır. Bu, ayələrin açıq mənasıdır. Lakin bu ayələrin axır zamana istiqamətli ikinci bir örtülü, gizli işarələri də ola bilər. Bəlkə də "EY GİZLƏNƏN" deyilərək Rəsulullah Əfəndimizin soyundan gələcək olan və Hicri 1406da çıxış əlamətlərindən biri (quyruqlu ulduzun doğuşu hadisəsi) meydana çıxacaq olan Mehdiyə işarə edilir ola bilər.
 
74- Müddessir Surəsi
1. Ey örtüsünə bürünən
2. Qalx və qorxut (xəbərdar et)
 
Müddessir: örtünən-bürünən-gizlənən deməkdir.
 
- Bir başqa böyük möcüzə və işarə isə Halley ulduzunun 1986 (hicri 1406)dakı keçişinin, Hz. Məhəmməd (s) in peyğəmbərliklə vəzifələndirildiyi MS. 607dən bu yana 19. KEÇİŞİ olmasıdır.
 
9) Kəbə Basqını və Kəbədə Qan axıdılması
Onun çıxacağı il, insanlar həccə, başlarında bir rəhbər olmadan gedəcəklər... Birlikdə Beyt-i Şərifi təvaf edəcəklər, sonra Minaya endiklərində, itlər kimi bir-birinə hücum edəcək, hacılar soyulacaq, qanlar Akabe Cemresinin üzərinə axacaq. (Qiyamət Əlamətləri, s. 168-169)
İnsanlar başlarında bir imam olmadan həcc edərlər. Minaya endiklərində ətrafları, itlərin sarışı kimi sarılıb, qəbilələrin bir-birinə girməsi ilə böyük döyüşlər olar. Belə ki ayaqlar qan gölü içində qalar.
(Kitab-ül Burhan Fi Əlaməti-el Mehdiyy-il Axır Zaman, s. 35)
 
Yuxarıdakı hədislərdə "onun çıxacağı il" cümləsi istifadə edilərək, Mehdinin çıxış tarixində Həcc əsnasında meydana gələcək bir qırğına diqqət çəkilməkdədir. 1979-cu ildə, Həcc əsnasında reallaşan Kəbə basqınında eynilə belə bir qırğın yaşanmışdır. Çox maraqlıdır bu qanlı Kəbə basqını da axır zamanın başlanğıcının və Mehdinin çıxışının digər əlamətlərinin reallaşdığı dövrün tam başında yəni Hicri 1400-cü ilin ilk günündə, 1 Məhərrəm 1400 (21 Noyabr 1979) tarixində meydana gəlmişdir.
 
Yenə hədis-i şərifdə qanların axacağından bəhs edilərək öldürmə hadisələrinə diqqət çəkilmişdir. Basqın əsnasında Səudiyyə əsgərləri ilə təcavüzkar xadimlər arasında meydana gələn vuruşmada 30 adamın öldürülməsi, bu rəvayətin qalan qisimini də doğrular.
1979 (Hicri 1400)da reallaşan bu Kəbə basqının ardından 7 il sonra Hicri 1407-ci ildə, Həcc əsnasında çox daha böyük qanlı bir hadisə meydana gəlmişdir. Bu hadisədə prospektlərdə nümayiş edən hacılara hücum edilərək 402 adam qətl edilmiş, həddən çox qan axıdılmışdır. Beyt-ül Muəzzimənin yanında, Müsəlmanların (Səudiyyə ərəbistanı əsgərləri ilə İranlı Hacıların) bir-birlərini öldürmələri ilə böyük günahlar işlənmişdir. Bu qanlı hadisələr əlaqədar hədislərdə tərif edilən mühitlə çox böyük bənzərliklər daşımaqdadır:
 
Rəsulullah buyurdu: Ramazanda bir səda, Şəvvalda bir səs, Zildədə qəbilələr arasında döyüş olar. Hacılar talana uğrayar. Minada ölülərin çox olacağı bir döyüş olar, öyleki orada daşları qan gölü içində buraxacaq qədər qan axar.
(Kitab-ül Burhan Fi Əlaməti-el Mehdiyy-il Axır Zaman, s. 31)
 
Ramazanda bir səda olar. Şəvvalda da bir səda olar. Zildədə qəbilələr bir-biriylə vuruşar. Zilhiccədə hacılar talana uğrayar. Məhərrəmdə göydən belə səs olar. "Diqqət yetirin. Filan kimsə Allahın xalqının xeyirlilərindəndir. Onu dinləyin və ona tabe olun." (Ramıq Əl Hədis, 2/518-5)
 
Şəvval ayında qiyam, Zildədə hərb danışmaları, Zilhiccədə isə hərb vaqe olacaq. Hacılar soyulacaq qanları (Cemretül Akabe) üzərinə axacaq.
(Qiyamət Əlamətləri, s. 166)
 
Zildə ayında qəbilələr döyüşər, hacılar qaçırılar, melhameler olar.
(Kitab-ül Burhan Fi Əlaməti-el Mehdiyy-il Axır Zaman, s. 34)
 
Şəvvalda döyüş nərələri, Zilhiccədə hərb və kıtal olar, yenə Zilhiccədə Hacı talana uğrayar, hətta prospektlər qandan keçilməz və haramlar tapdalanar. Beyt-ül Müəzzimənin yanında böyük günahlar işlənər.
(Kitab-ül Burhan Fi Əlaməti-el Mehdiyy-il Axır Zaman, s. 37)
 
Hədislərdə keçən ifadələri araşdırdığımızda da eyni dövrlə əlaqədar əhəmiyyətli hadisələrə işarələr olduğu görüləcək:
 
Beyt-ül Müəzzimənin yanında böyük günahlar işlənər.
Yuxarıdakı hədisdə, Beyt-ül Müəzzimənin (Kəbənin) içində deyil, yanında çıxacaq hadisələrə diqqət çəkilməkdədir. 1407-ci ilin Zilhiccə Ayında (Həcc mövsümündə) meydana gələn hadisələr də ilkindən fərqli olaraq Kəbənin içində deyil yanında reallaşmışdır. Ən başda izah etdiyimiz hadisə isə 1 Məhərrəm 1400də Beyt-ül Müəzzimənin (Kəbənin) şəxsən içərisində olmuşdu. Hər iki hadisə də rəvayətlərin işarəsinə uyğun bir şəkildə reallaşmışdır.
Kəbədə qan axıdılması, hacıların qətl edilməsi kimi, hədislərdə xəbər verilən belə əhəmiyyətli iki böyük hadisənin Mehdi haqqında bildirilən bütün əlamətlərin çıxdığı dövrdə bir-biri ardına reallaşmasının bir təsadüf olması olduqca çətin görünməkdədir.
 
... Zilhiccədə hərb və kıtal olar.
Hədislərdə, bu döyüş və qarşıdurmalardan, hacıların öldürülməsi mövzusu ilə birlikdə bəhs edilməsi söz mövzusu hadisələrin eyni zaman dilimində meydana gələcəklərini göstərməkdədir. Eyni dövr, İran-İraq Döyüşünün çıxdığı, Türkiyənin cənub şərqində, Orta şərq ölkələrində qarşıdurma və qarışıqlıqların ən sıx yaşandığı bir dövr idi.
 
... Şəvvalda döyüş səsləri olar.
Yenə eyni zamanlarda Bəsrə Körfəzindəki gərginliyə, İran-Amerika arasındakı gərginləşmə və döyüş vəziyyətinə diqqət çəkilmiş ola bilər.
 
10) Şərq Tərəfindən Bir Atəşin Görünməsi
"İkdiddurer" adlı kitabda Mehdinin zühur əlamətləri bəhsində keçir: Şərqdə, səmada üç gecə görünən böyük bir atəşin çıxması. Mutad (alışılmışın xaricində) şəfəq qırmızılığı kimi olmayan bir qırmızılığın səmada görülüb üfüqdə yayılması.
(Kitab-ül Burhan Fi Əlaməti-el Mehdiyy-il Axır Zaman, s. 32)
 
Şərqdən üç və ya yeddi gün ard-arda böyük bir atəş zühur edəcək, göydə qaranlıq görüləcək, göydə alışılmış olan qırmızılığın əksinə tam fərqli bir qırmızılıq yayılacaq. Yer üzünün eşidib anlaya biləcəyi bir dillə səs ediləcək.
(Qiyamət Əlamətləri, s. 166)
 
Əbu Cəfər b. Məhəmməd b. Əli (r. a. )dan rəvayət edildi. Siz üç və ya yeddi gün, şərqdən bir atəşi gördüyünüz zaman Ali Məhəmmədin çıxmasını gözləyin, inşaallah-ü Təala, bir münadi Mehdinin adı ilə səmadan səs edəcək ki, şərqdə qərbdə olan hər kəs bu səsi eşidəcək. Öyleki qorxudan yuxuda olanlar oyanacaq, ayaqda olan çökəcək, oturan isə ayağa atılacaq.
(Kitab-ül Burhan Fi Əlaməti-el Mehdiyy-il Axır Zaman , s. 32)
 
 
And içərəm ki bir atəş sizi bürüyəcəkdir. O atəş bu gün Berehut deyilən vadidə sönmüş vəziyyətdədir. O atəş içində böyükəzab olduğu halda insanları bürüyər. O atəş insanları, malları yandırıb qurtarar. Səkkiz gün içində külək ilə bulud kimi uçaraq dünyanın hər tərəfinə yayılar. Gecənin istiliyi gündüzün hərarətindən daha şiddətlidir. O atəş insanların başının üzərindən ərşin altına qədər yaxınlaşaraq yer üzü ilə göy arasında gökgurultusu kimi qorxulu gurultusu olar, buyurdu.
(ölüm-Qiyamət -Axirət və Axır Zaman Əlamətləri, s. 461)
 
Mehdinin çıxış əvvəli əlamətlərindən olan bu atəş haqqında qısa bir şərh etmək yerində olacaq.
Bəzi kəslər bu atəşi; səbəbsiz yerə birdən-birə ortaya çıxan, sönmə nədir bilməyən, hətta hər kəsin olduğu yerdən mütləq görəcəyi tərzdə bir əlamət olaraq gözləməkdədir. Halbuki qiyamət əlamətlərinin meydana gəlişi əsnasında imtahan davam etdiyindən onların başa düşülməsi, hər kəsin məcbur olaraq qəbul edəcəyi bir açıqlıqda olmaz. Beləcə insanlar ağıllarını, vicdanlarını, iradələrini istifadə edərək qərar verərlər. Əgər qiyamət əlamətləri ilə əlaqədar hədislər ən incə detalına qədər (məsələn; hansı şəhərdə, tarixin neçəsində, nə şəkildə çıxacağı) izah edilsəydi, daha əvvəl də ifadə etdiyimiz kimi hər kəs məcbur olaraq qəbul edər, insanlar arasında dərəcə fərqi qalmazdı. Bu səbəblə qiyamət əlamətləri ilə əlaqədar hədislər xüsusilə yarı bağlı bir şəkildə bildirilmişdir.
Atəş əlamətini də bu şəkildə qiymətləndirmək lazımdır. Bir atəş səbəbsiz yerə çıxmaz, ya bir qəza, ya bir partlama kimi qəsd və ya laqeydlik nəticəsində çıxar. Mehdinin çıxış əlaməti olaraq deyilməsi, onun çox qəribə və fövqəladə bir əlamət şəklində çıxmasını tələb etməz. Əhəmiyyətli olan bu atəşin, hədisdə tərif edilən atəşin xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq çıxmasıdır. Bu atəşi tanımaq və təsbit edə bilmək üçün ediləcək ilk iş, xüsusiyyətlərinin ortaya çıxardılmasıdır.
Bilindiyi kimi İyul 1991-ci ildə İraqın Küveyti işğalı sonrasında, Küveytə aid neft quyularını atəşə verməsi nəticəsində Küveyt və Bəsrə Körfəzini çox böyük bir atəş bürümüşdür.
- Küveytdə yanan neft, insan və heyvanlar arasında ölümə səbəb olmaqdadır. Ekspertlərə görə gündə yarım milyon ton neft tüstü olaraq atmosferə qarışmaqdadır. Hər gün 10 min tondan çox iş, kükürd, karbondioksit və böyük miqdarda, xərçəng quruluşçu xüsusiyyəti olan hidrokarbonlar bulud kimi körfəz üzərində asılı dayanmaqdadırlar... Tək Körfəz deyil, onun şəxsində Dünya yanmaqdadır. (M. Nəcati Özfatura, Qurdlar Süfrəsində Orta şərq, s. 175)
-Atəşə verilən iki quyu, Türkiyənin bir gündə çıxara bildiyi qədər neft verir və tüstülər 55 km. uzaqlıqdakı Səudiyyə Ərəbistandan belə görülə bilir. (Azadlıq, 23 Yanvar/ocaq 1991)
-Körfəzdə sönməyən fəlakət xəbərləri: Küveytdə atəşə verilən yüzlərlə neft quyusu alov alov yanır. Ekspertlərin "söndürmək son dərəcə çətin" dedikləri neft quyularındakı yanğının Türkiyədən Hindistana qədər olan geniş bir bölgəni ən az 10 il müddətlə təsir edəcəyi bildirilir.
Atəşə verilən neft quyularında çıxan alov və tüstülər atmosferi davamlı çirklətməkdədir. Küveyt gündüzləri gecə mənzərəsi ərz etməkdədir. Alovlarla birlikdə yüksələn hisə verilmiş rəngi tüstü, Küveyt səmalarında payızdan qış mövsümünə keçişi xatırladır... Küveytin hamısının yaşanılar hala gəlməsi üçün ən az bir illik bir zamana ehtiyac vardır. Kilometrlər tərəfindən uzaqdan görülən alovlarla birlikdə yüksələn tüstülər, Küveyt səmalarını tamamilə örtərək ölkəni yaşanmaz hala gətirməkdə və varlıqlı olanlar Küveyti tərk etməkdədirlər.
Dahrandakı araşdırma mərkəzi müdiri Abdullah Dabbagın NewYork Timesdə çıxan şərhinə görə, Bəsrə Körfəzindəki çirklənmə nəticəsində 106 növ balıq, 180 növ yumşaqcalar və bölgədə yaşayan 450 növ heyvan həyata döyüşü verməkdədir. 600 neft quyusundan yüksələn tüstülərin qonşu ölkələrə yayıldığı, ayrıca kükürd kimi kanserojen maddələr ehtiva edən tüstülərin turşu yağışına çevrilərək əkinçilikdə səmərəni azaltdığı açıqlanmaqdadır. (M. Nəcati Özfatura, Qurdlar Süfrəsində Orta şərq, s. 171)
 
And içərəm ki bir atəş sizi bürüyəcəkdir. O atəş bu gün Berehut deyilən vadidə sönmüş vəziyyətdədir.
(Kamus Tərcüməsi, c. 1, s. 550)
Berehut: Bir vadi və yaxud bir quyu adıdır.
 
Hədis-i şərifin ilk qisimində atəş üçün "sönmüş bir vəziyyətdədir" deyilməkdədir. Atəş, yanıcı bir maddənin yanmasıyla meydana gələn bir vəziyyət olduğuna görə burada sönmüş vəziyyətdə olan atəşin özü deyil, atəşi meydana gətirən xammaldır.
Burada torpaqaltından çıxarılan neftə işarə edilməkdədir. Necə ki hədisdəki Berehut deyilən yer, bir quyunun adıdır. Bu quyu neft quyusudur. Zamanı gəlincə bu quyulardan çıxarılan neft, yanmağa hazır bir atəş halına gəlməkdədir.
"O atəş böyükəzab olduğu halda insanları bürüyər." O atəş, yalnız yanan bir atəş deyil, eyni zamanda insanları canından, malından edərək əzab içində, əzab-hüzn içində buraxacaq və bütün təbiəti çirklədəcək olan bir atəş.
"O atəş insanları, malları yandırıb qurtarar." O atəş bir qisim insanların ölümünə səbəb olmaqdadır. Bunun yanında malları yandıraraq, maddi zərərə səbəb olduğu kimi, bütün ətrafı və təbiəti çirklədərək də insanların dolanışıq qaynaqlarını yox etməkdədir.
"Səkkiz gün içində külək ilə bulud kimi uçaraq dünyanın hər tərəfinə yayılar." O atəşin, "külək ilə bulud kimi uçan" özü deyil tüstüsüdür. Burada bənzətmə edilərək tüstünün buludlara qədər yüksələcəyi də izah edilmişdir. Bu tüstü küləyin təsiriylə hər yönə doğru yayılmaqdadır.
"Gecənin istiliyi gündüzün hərarətindən daha şiddətlidir." O atəşin həm gündüz, həm gecə davamlı yandığı aydın olmaqdadır.
"O atəş insanların başının üzərindən ərşin altına qədər yaxınlaşaraq, yer üzü ilə göy arasında gökgurultusu kimi qorxulu gurultusu olar." O atəşin çox yüksəklərə qədər dırmaşdığına və bu atəşdən gökgurultusu kimi çox şiddətli bir səs-küy ilə partlamalar meydana gəldiyinə işarə edilməkdədir.
"Göydə alışılmış olan qırmızılığın əksinə tam fərqli bir qırmızılıq yayılacaq." Hədisin bu qisimində, hadisənin gecə vaxtlarında meydana gələcəyinə işarə edilmişdir. Gecə vaxtı meydana gələn böyük partlayışın alovları çox şiddətli bir işıqlanma edər. Bu qırmızı alovların meydana gətirdiyi qırmızı işıqlanma, xalqın mutad üzrə vərdiş etdiyi qırmızı "dan" işıqlanmasından çox ayrıdır. Çünki gecə vaxtı belə gündüz kimi işıqlanma fövqəladə bir hadisədir.
 
11) Böyük Hadisələrin və Heyrət Verici Şeylərin Meydana Gəlməsi
 
Onun zamanında böyük hadisələr baş verəcək. (əl-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)
 
Onun zamanında nə qədər heyrət verən hallar zühur edəcək.                
(Məktubat-ı Rəbbani, 2/258)
Onun zühur mebdeleri və müqəddimələri (çıxış əlamətləri) Rəsulullah əfəndimizin irhasatına* bənzər. (*İrhasat: Hz. Məhəmməd (s) - in peyğəmbərliyindən əvvəl meydana gələn fövqəladə hallardır ki, bunlar peyğəmbərliyinə dəlil təşkil edən hadisələrdəndir.)
(Məktubat-ı Rəbbani, 2/258)
 
Hz. Məhəmməd (s) - in doğumundan əvvəl böyük və fövqəladə hadisələr meydana gəlmişdi. Doğulduğu gecə yeni bir ulduz doğulmuş, atəşə sitayiş edən İran padşahlarının sarayının 14 bürcü yıxılmış, İranda 1000 ildir yanmaqda olan Ətəşpərəst atəşi sönmüş, Səmavi Vadisi sel suları altında qalmış, Sova Gölü qurumuşdu vs...
Yuxarıdakı rəvayətlərdə işarə edildiyi kimi, Mehdinin ortaya çıxışı da, Peyğəmbər Əfəndimizinkinə bənzəyəcək. Onun çıxışı dövründə də böyük və möcüzəli hadisələr olacaq. Son 100 ildir dünya üzərində meydana gələn böyük hadisələrin bəziləri belədir:
 
- Kəbə basıldı və çox sayda Müsəlmanın qanı axıdıldı.
- 2500 illik İran şahlığı yıxıldı və İran Şahı Riza Pehlevi öldü.
- Hindistanın Bombay şəhərində bir fabrikdən sızan qaz 20.000 adamın ölümünə gətirib çıxardı.
- İki Müsəlman ölkə olan İran və İraq arasında 8 il davam edəcək bir döyüş başladı.
- Ruslar, Əfqanıstanı işğal etdi.
- Mexiko City şiddətli bir zəlzələlə yerlə bir oldu.
- Şimal Kolombiyadakı Nevada Deş Ruiz yanardağı 400 ildir ilk dəfə partladı. Əriyən qar və buzun meydana gətirdiyi palçıq üzündən Armero şəhəri xəritədən silindi. 20.000 adam öldü.
- Bangladeşdəki sel 25.000 adamın ölümünə səbəb oldu.
- Xristianlığın mərkəzi Romanı sular basdı.
- 1986da Çində tarixinin ən böyük meşə yanğını oldu.
- Hindistan Başçısı Gandi, Misir Dövlət başçısı Enver Sədat, İsveç Baş naziri Olof Palme öldürüldü.
- Papa II. Jean Paul vuruldu.
- 1980 ili başlarında ilk AIDS hadisələri təsbit edildi. Bu ana qədər on minlərlə adamın ölümünə səbəb olan bu xəstəliyə "Çağın Vəbası" adı verildi. AIDS, 1960larda Amerikada başlayan və hər növ cinsi sərbəstliyi gətirmiş olan "Seks İnqilabı"nı sona çatdırdı.
- 1986da kosmos mekiği Challenger fırlatılışından sonra partlayış etdi.
- 26 Aprel 1986da Ukraynadakı Çernobil Nüvə Stansiyasında indiyə qədər görülən ən böyük nüvə qəza meydana gəldi. Bir çox Avropa ölkəsi yayılan radiasiyadan təsirləndi.
- Ozon təbəqəsinin deşilməsi Dünya iqlimi üzərində çox mənfi təsirlər buraxdı.
- Sovetlər Birliyi yıxıldı və Gorbaçovla birlikdə Müstəqil Dövlətlər ortaya çıxdı.
- İraqın Küveyti ilhak etməsindən sonra illərcə sürəcək olan Körfəz Döyüşü başladı.
- Ermənistandakı zəlzələdə şəhər xarabaya çevrildi. 500.000 adam evini tərk edərkən, ölü sayı 40.000i keçdi.
- 1989-cu ildə Çində kommunist bölükler tanklarla şagirdlərin üzərinə yeridi, Tiananmen meydanında 2000 şagird öldü.
- Soyuq Döyüşün simvolu olan Berlin divarı inşasından tam 28 il sonra yıxıldı.
- 1990-cı ildə Kəbədəki tuneldəki izdihamda 1400dən çox hacı həyatını itirdi.
- 1991-ci ildə Bangladeşdə meydana gələn sellərin sonrasında 120.000in üstündə adam öldü, milyonlarla adam evsiz qaldı.
- Son 20 ildir Amerikada fırtınalar, qasırğalar, xortumlar və sellər dayanmaq bilmədi. Minlərlə insan öldü, milyonlarlası evini tərk etdi və zərər hər səfərində milyard dollarlarla ölçüldü.
- Bosniya və Kosovadakı qırğında yüz minlərlə Müsəlman öldürüldü və yüz minlərləsi yurdlarından çıxarıldı.
- Ebola virusu on minlərlə adamın ölümünə səbəb oldu.
- Əl Nino bütün dünya ölkələrinə çox böyük fəlakətlər gətirdi.
- 19 Oktyabr 1987də London Birjası çökdü. Yaşanan böyük çaxnaşma nəticəsində 50 milyard sterlinqlik dəyər itkisi yaşandı.
- 19 Aprel 1995də ABŞın Oklahoma şəhərindəki Federal Binaya edilən bombalı hücumda 168 adam öldü.
- 22 Mart 1997də hala-Bopp quyruqlu ulduzu, saatda 160 km. sürətlə Dünyanın 195 milyon km. yaxınından keçdi. Çılpaq gözlə izlənilə bilən Hale-Boppun keçişi, bütün dünyada milyonlarla adam tərəfindən böyük bir maraqla qarşılandı.
- 10 May 1997də İrandakı 7.1 şiddətindəki zəlzələdə 1500 adam öldü.
- 4 Fevral 1998də Əfqanıstandakı 6.1 şiddətindəki zəlzələdə 5 min adam həyatını itirdi.
- 25 Yanvar 1999da Kolombiyadakı 6 şiddətindəki zəlzələdə 1171 adam həyatını itirdi.
- 21 Sentyabr 1999da Tayvandakı 7.6 şiddətindəki zəlzələlə 2100dən çox adam həyatını itirdi.
- 11 Sentyabr 2001də ABŞa, tarixin ən böyük terrorist hücumu təşkil edildi: İki yolçu təyyarəsi, səhər işinin başladığı saatlarda 18 dəqiqə arayla New Yorkdakı Dünya Ticarət Mərkəzinin olduğu iki göydələni vurdu. Hücumda beş minin üzərində insan öldü.
 
12) Günəşdən Bir Əlamətin Meydana çıxması
 
O, (Mehdi), Günəşdən bir əlamət meydana çıxana qədər gəlməyəcək.
(əl-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)
 
Günəş əlamət olaraq doğulmadıqca Mehdi çıxmayacaq.
(Kitab-ül Burhan Fi Əlaməti-el Mehdiyy-il Axır Zaman, s. 33)
 
Günəşdə meydana çıxacaq olan bu əlamət, 20. əsrdə görülən böyük partlama ola bilər.
 
 
Günəş Tutulması
 
11 Avqust 1999-cu ildə reallaşan Günəş tutulması əsrimizin son tam Günəş tutulmasıdır. İlk dəfə bu qədər çox insan Günəş tutulmasını, həm də bu qədər uzun bir müddət izləyə bilmiş, araşdırma fürsəti əldə etmişdir. Bu tutulmada diqqət çəkən bir nöqtə də Türkiyənin də bu tam tutulmanın ən yaxşı izlənildiyi ölkələrdən biri olmasıdır. Bar idindən Silopiyə qədər, təxminən olaraq 12 şəhər və 100 mahal tutulmağı gözləyə bilmişdir.
Bu qədər işarənin bir yerdə və çox qısa bir zaman hissəsi içində art arda reallaşmış olması əlbəttə təsadüf deyil. Bu işarələr Allahın inanan qullarına bir müjdəsidir.
 
Bu yazılar dünyaca tanınmış olan Böyük İslam Alimi Harun Yəhya – nın “Axır zaman və Dabbətul Ərz” adlı əsərindən götürülərək hazırlanmışdır.
 
ALLAHU ƏKBƏR
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
GERÇƏYİ DÜŞÜNDÜNÜZMÜ?