İSLAMA XİDMƏT
   
 
  2. Kitab-ı Müqəddəsdə Axır zaman Əlamətləri
“O kəslər ki, sözü dinləyib onun ən gözəlinə uyarlar. Onlar Allahın doğru yola yönəltdiyi kimsələrdir. Ağıl sahibləri də elə onlardır!”
(“Zumər” surəsi, ayə 18)
 
 
KİTAB-I MÜQƏDDƏSDƏ AXIR ZAMAN ƏLAMƏTLƏRİ
 
Tövrat və İncil hər nə qədər təhrif edilmişsə də, bu kitablarda iştirak edən şərhlərdən Peyğəmbərimiz (səv)ın düzgün hədislərinə və Quran ayətlərinə uyğun olanların, original olma ehtimalı qüvvətlə olabiləcəkdir. Necə ki Kitab-ı Müqəddəsdəki şərhlər araşdırıldığında axır zamana istiqamətli işarələr olduğu, və üstəlik bu işarələrin İslami qaynaqlarla arasında bir çox paralelliklərin mövcud olduğu diqqət çəkməkdədir. Söz mövzusu şərhlərin bəziləri bunlardır:
 
• İncildə Axır Zaman Əlamətləri
İncildə axır zamanın ən diqqətə çarpan xüsusiyyəti Hz. İsanın ikinci dəfə yer üzünə gəlişidir. Hz. İsanın gəlişindən əvvəl reallaşacaq hadisələr haqqında bildirilmiş bir çox əlamət vardır. Bu ifadə olunarın kimi müxtəlif zamanlarda meydana gəlmiş ola bilər. Ancaq söz mövzusu ifadə olunarın yəni axır zamanla əlaqədar bildirilənlərin hamısının bir yerdə olması Hz. İsanın gələcəyi zamanın yaxınlaşdığının əlaməti sayılmaqdadır.
Daha əvvəldən gördüyümüz kimi İslam qaynaqlarına görə Mehdinin, hal-hazırda İslam əxlaqının yer üzü hakimiyyətinə istiqamətli işlərinə başlamış olması lazımdır. Mehdi, Hz. İsaya zəmin hazırlayacağına və Hz. İsa gəlincə də birlikdə hərəkət edəcəklərinə görə, Hz. İsanın çıxışı da yaxın zamanda olacaq.
Axır zaman əlamətləri mövzusunda İncil və İslami qaynaqlar bir çox baxımdan bənzərliklər göstərməkdədir. Bu bənzərliklərin başında Hz. İsanın çıxış əlamətləri gəlməkdədir. Hz. İsanın gəlişindən əvvəlki əlamətlər haqqında İncildə belə yazmaqdadır:
Sizə indidən, bunlar olmadan əvvəl söyləyirəm ki, bunlar olunca mənim O olduğuma inanasınız. (Yuhanna 13: 19)
İsa, Zeytun dağında oturarkən şagirdləri tək olaraq yanına gəldilər. "Söylə bizə" dedilər, "bu dediklərin nə vaxt olacaq, sənin gəlişini vəaxır zamanı göstərən əlamət nə olacaq?" İsa onlara bu qarşılığı verdi: "Əsla kimsə sizi sapdırmasın! Bir çoxları, `Məsih mənim' deyərək mənim addımla gələcək, bir çox adamı sapdıracaqlar. Döyüş səs-küyləri, döyüş xəbərləri eşidəcəksiniz. Qorxmayın əsla! Bunların olması gərək, amma bu daha son demək deyil. Xalq xalqa, dövlət dövlətə döyüş açacaq; bəzən qıtlıqlar, zəlzələlər olacaq. Bütün bunlar, doğum sancılarının başlanğıcıdır. "O zaman sizi çətinliyə soxacaqlar və öldürəcəklər. Mənim adımdan ötəri bütün xalqlar sizdən nifrət edəcək. O zaman bir çox adam imandan sapacaq, bir-birlərini ələ verəcək və bir-birlərindən nifrət edəcəklər. Bir çox saxta peyğəmbər törəyəcək və bunlar bir çox adamı sapdıracaq. Pisliklərin çoxalmasından ötəri bir çoxlarının sevgisi soyuyacaq. Amma sonuna qədər söykənən xilas olacaq. Göksel Suverenliyin bu müjdəsi bütün xalqlara bir şahidlik olmaq üzrə bütün dünyada eşitdiriləcək, və son o zaman gələcəkdir. (Matta Bap 25/3-14)
 
• Döyüşlərin Çoxalması:
Peyğəmbərimiz (s) - in Mehdinin çıxış əlaməti olaraq işarə etdiyi "Dünya hərcü-mərc içində qalacaq" hədisinin bir bənzərini İncildə də görürük.
"Döyüş və üsyan xəbərləri eşidincə təlaşlanmayın. Əvvəl bunların olması gərək. Amma son dərhal gəlməz." Sonra onlara belə dedi: "Xalq xalqa, dövlət dövlətə döyüş açacaq." (Luka 21: 9-10)
Döyüş səs-küyləri, döyüş xəbərləri eşidəcəksiniz. Qorxmayın əsla! Bunların olması gərək, amma bu daha son demək deyil. Xalq xalqa, dövlət dövlətə döyüş açacaq... (Matta 24: 6-7)
 
• Firatın Sununun Quruması,
İnsanları Yaxan Atəş və Tüstü
Altıncı mələk əlindəki tası Firat Çayı üzərinə boşaldınca çayın suları quruyacaqdı. Beləcə şərqdən gələn kralların orduları maneə törədilmədən irəliləyə bildilər. O sırada Əjdahanın, Çanavarın və Yalançı peyğəmbərin ağızından, qurbağa qılığına girmiş üç dənə pis ruhun çıxdığını gördüm Möcüzələr yaradan bu pis ruhlar, yer üzündə hökm sürən bütün krallara gedərək onları döyüşə çağırdılar. Gücü sərhədsiz olan Tanrının böyük günündə... bu kralları İbranice Armagedon (Megiddo Dağı) deyilən yerə yığdılar. (Vəhy 16: 12-16)
Toplanan atlıların sayı 200 milyon idi... İnsanlığın üçdə biri bunların ağızlarından çıxan kükürdlü atəş və boğucu tüstülə öldürüldülər. (Vəhy 9: 16-18)
Yuxarıdakı İncil şərhlərində Firatın sularının quruyacağı, Armagedon deyilən yerdə böyük bir döyüş çıxacağı, atəş və tüstülə insanların çoxunun öləcəyi izah edilməkdədir. Bu əlamətlər Peyğəmbərimiz (s) - in hədislərində də mövcuddur. Firatın sununun kəsilməsi, şərqdən çıxan və insanları yaxan bir atəşin olması və tüstü; bunların hər biri Peyğəmbərimiz (s) - in axır zamanla əlaqədar söylədiyi əlamətlərdən nümunələrdir.
 
• Təbiət Hadisələri (Qıtlıqlar, Zəlzələlər):
Yer üzündə fövqəladə təbiət hadisələrinin reallaşacağını əvvəlki hissələrdə detallı olaraq araşdırmışdıq. Bu ifadə olunarın bənzərləri Matta və Luka İncillərində də iştirak etməkdədir. Buna iki nümunə belədir:
... Bəzən qıtlıqlar, zəlzələlər olacaq. Bütün bunlar, doğum sancılarının başlanğıcıdır. (Matta 24: 7-8)
Dünyanın üzərinə gələcək fəlakətləri gözləyən insanlar qorxudan huşunu itirəcək. Çünki göksel güclər sarsılacaq. (Luka 21: 26)
Yer üzündəki fövqəladə təbiət hadisələrinin yanında səmada da bəzi əlamətlərə işarə edilməkdədir. Necə ki əvvəlki səhifələrdə göy cisimləri ilə əlaqədar olan bəzi əlamətlərə yer vermişdik.
İncildə də axır zamanda göydə fövqəladə hadisələrin reallaşacağından bəhs edilməkdədir: Bunlardan bir dənəsində bu ifadələr yer almaqdadır:
Şiddətli zəlzələlər, bəzən qıtlıqlar və epidemiya xəstəliklər, qorxunc hadisələr və göydə fövqəladəəlamətlər olacaq. (Luka 21: 11)
 
• Günəş, Ay və Ulduzlarda əlamətlər Görüləcək
Ramazan Ayında Günəş və Ay tutulmasının reallaşacağı Halley və Hala Bob quyruqlu ulduzlarının dünyanın yaxınlarından keçəcəyi və bu keçişlərdəki maraqlı nöqtələri hədislərlə əlaqəli olaraq açıqlamışdıq. İncildə səmadakı bu hadisələrin, axır zamanın xəbərçisi olduğu ifadə olunur:
Günəşdə, Ayda və ulduzlarda əlamətlər görüləcək. Yer üzündə xalqlar dənizin və dalğaların uğultusundan çaşmışa dönəcək, dəətə düşəcəklər. Dünyanın üzərinə gələcək fəlakətləri gözləyən insanlar qorxudan huşunu itirəcək. Çünki göksel güclər sarsılacaq. (Luka 21: 25-26)
O günlərin çətinliyindən dərhal sonra, `Günəş qaralacaq, Ay işığını verməz olacaq, ulduzlar göydən düşəcək və göksel güclər sarsılacaq.' (Matta 24: 29)
 
• Pisliklərin Artması
İnsanlardakı əxlaq pozuqluğu və bununla əlaqəli olaraq insanlar arasındakı sevgi və hörmətlinin ortadan qalxması axır zaman əlamətlərinin arasında göstərilməkdədir. İncildə də bu əlamətlər xəbər verilməkdədir:
O zaman bir çox adam imandan azacaq, bir-birlərini ələ verəcək və bir-birlərindən nifrət edəcəklər... Pisliklərin çoxalmasından ötəri bir çoxlarının sevgisi soyuyacaq. (Matta 24: 10, 12)
 
• Dindənkənar Həyat Məşhur Olacaq
Dinin insanların həyatında təyin edici rol oynamaması axır zamanın bir başqa əlaməti olaraq göstərilməkdədir:
Çünki elə bir zaman gələcək ki, möhkəm təlimə dözə bilməyəcəklər. Qulaqlarını oxşayan sözlər dinləyə bilmək üçün ətraflarına, öz arzularına uyğun müəllimlər yığacaqlar. Qulaqlarını gerçəyin səsinə tıxayacaq, dönüb əfsanələrə dalacaqlar. (ıı. Timoteyus 3-4)
İmandan dönüş Ruh açıqca deyir ki, sonrakı zamanlarda bəziləri imandan dönəcək. (ı. Temoteyus 4: 1)
Bunu bil ki, son günlərdə çətin anlar olacaq. İnsanlar, özlərini sevən, pul düşkünü, övüngen, qürurlu, söyüşbaz, ana ata sözü dinləməz, nankor, müqəddəslikdən və sevgidən məhrum, uzlaşmaz, böhtançı, özünü nəzarət edə bilməyən, azğın və yaxşılıq düşməni olacaqlar. Xain, tələsikçi, özünü bəyənmiş, Tanrıdan çox əyləncəni sevən, Tanrı yolundaymış kimi görünüb bu yolun gücünü inkar edənlər olacaqlar. Belələrindən uzaq dayan. (ıı. Timoteas 3: 1-5)
Nuhun günlərində necə oldusa, İnsanoğlunun gəlişində də elə olacaq. Nuhun gəmiyə mindiyi günə qədər, tufandan əvvəlki günlərdə insanlar yeyib içir, evlənib evləndirilirdilər. Tufan gələnə, hamısını süpürüb aparana qədər başlarına gələcəklərdən xəbərsiz idilər. İnsanoğlunun gəlişi də elə olacaq. (Matta 24: 37-38)
 
İnananlara təzyiqlər
Dünyanın bir çox bölgəsində insanlar "Rəbbimiz Allahdır" dedikləri üçün, ola biləcək bir təhlükə olaraq görülməkdə və buna görə təzyiqlərə məruz qalmaqdadırlar. İncildə inanan insanları gözləyən bu təhlükə belə xəbər verilməkdədir:
O zaman sizi çətinliyə soxacaqlar və öldürəcəklər. Mənim adımdan ötəri bütün xalqlar sizdən nifrət edəcək. (Matta 24: 9)
Luka İncilində yer alan başqa bir şərhdə inananları gözləyən təzyiq və işgəncənin ölçüləri belə izah edilir:
Amma bütün bu hadisələrdən əvvəl sizi yaxalayıb zülm edəcəklər. Sizi sinaqoqlara təslim edəcək, zindanlara atacaqlar. Mənim adımdan ötəri kralların və qubernatorların önünə çıxarılacaqsınız... Ana atalarınız, qardaşlarınız, qohum və dostlarınız belə sizi ələ verəcək və bəzilərinizi öldürdəcəklər... Söykənməklə canlarınızı qazanacaqsınız.. (Luka 21: 12, 16,19)
 
• Zənginlərin Sərvətləri Artacaq
Axır zamanda kasıblıq, qıtlıq yaşanarkən, bir tərəfdən də zənginlərin malları və sərvətləri artacaq. Yəni az olan zəngin seqment daha da zənginləşəcək və digər insanlarla aralarında uçurum meydana gələcək:
Zənginlərə xəbərdarlıq! Dinləyin indi ey zənginlər, başınıza gələcək fəlakətlərdən ötəri fəryad edərək ağlayın. Sərvətiniz çürümüş, geyiminizi güvə yemişdir. Qızıllarınız, gümüşləriniz paslanmışdır. Bunların pası sizə qarşı şahidlik edəcək, ətinizi atəş kimi yeyəcəkdir. Son günlərdə sərvətinizə sərvət qatdınız. (Yəqubun Məktubu, 5: 1-3)
 
• Yalançı Peyğəmbərlər Çıxacaq,
Bir çoxu Məsih Olduğunu Elan edəcək
Axır zamanda Hz. İsa olduğunu iddia edən bir çox insan çıxacaq və bəzi insanlar açıqca peyğəmbərliklərini elan edəcəklər. Peyğəmbərimiz (s) - in hədislərində Mehdinin çıxış əlaməti olaraq göstərilən saxta Məsihlərin çıxışı İncildə də vardır:
Bir çoxları, `Məsih mənim' deyərək mənim adımla gələcək, bir çox adamı azdıracaqlar. (Matta 24: 5)
Əgər o zaman biri sizə, `İşdə Məsih burada', ya da `İşdə burada' desə, inanmayın. Çünki saxta məsihlər, saxta peyğəmbərlər törəyəcək; bunlar böyük möcüzələr və möcüzələr yaradacaqlar. Belə ki, əllərindən gəlsə, seçilmiş olanları beləazdıracaqlar. İşdə sizəəvvəldən söyləmiş oluram. (Matta 24: 23-25)
Bir çox saxta peyğəmbər törəyəcək və bunlar bir çox adamı azdıracaq. (Matta 24: 11)
İsa, "Əsla sizi azdırmasınlar" dedi. "Bir çoxları, `Mən Oyam' və `Zaman yaxınlaşdı' deyərək mənim adımla gələcəklər. Onların arxasından getməyin. (Luka 21:
 
• Son Günlərdə Böyük Çətinliklər Yaşanacaq və Qarışıqlıqlar Olacaq
Çünki o günlərdə elə qorxunc bir çətinlik olacaq ki, dünyanın başlanğıcından bu yana beləsi olmamış, ondan sonra da olmayacaq. O günlər qısaldılmamış olsaydı, heç kim xilas ola bilməzdi. Amma seçilmiş olanlar uğruna o günlər qısaldılacaq. (Matta 24: 6, 21-22)
Daniel peyğəmbərin sözünü etdiyi dağıdıcı iyrənc şeyin müqəddəs yerdə tikildiyini gördüyünüz zaman Yəhudiyədə olanlar dağlara qaçsın. Çünki o günlərdə elə qorxunc bir çətinlik olacaq ki, dünyanın başlanğıcından bu yana beləsi olmamış, ondan sonra da olmayacaq. (Matta 24: 15, 21)
 
 
Hz. İsanın İkinci Dəfə Yer üzünə Gəlişi
 
Daha əvvəl də toxunduğumuz kimi, Hz. İsanın ikinci dəfə yer üzünə gəlişi mövzusu İncilin ən fundamental mövzularından biridir. İncildə, insanlar, Hz. İsanın həyatından nümunələr verilərək öyrədilməyə çalışılır; bir tərəfdən də tez-tez İsa Peyğəmbərin təkrar gələcəyi xəbər verilməkdə və bütün inananlar beləsinə böyük bir hadisə qarşısında hazırlıqlı olmağa dəvət edilməkdədir.
Hz. İsanın gəlişi ilə əlaqədar bəzi İncil şərhləri belədir:
"O zaman İnsanoğlunun əlaməti göydə görünəcək. Yer üzündəki bütün xalqlar ağlayıb döyünəcək, İnsanoğlunun göydəki buludlar üzərində böyük güc və görkəmlə gəldiyini görəcəklər. (Matta 24: 30)
İsa bunları söylədikdən sonra, onların gözləri qarşısında yuxarı alındı. Bir bulud Onu götürüb gözlərinin qarşısından uzaqlaşdırdı. "Ey Cəliləlilər, niyə göyə baxıb dayanırsınız?" deyə soruşdular. "Sizdən göyə alınan bu İsa, göyə çıxdığını necə gördünüzsə, eyni şəkildə geri gələcəkdir. " (Elçilərin İşləri 1: 9)
Bu vaxt, mübarək ümidimizin reallaşmasını, ulu Tanrı və Qurtarıcımız İsa Məsihin ucalıq içində gəlməsini gözləyirik. (Pavlusun Titusa Məktubu, 2: 13)
Bütün bunlar, Rəb İsa alov alov yanan atəş içində güclü mələkləriylə göydən gəlib göründüyü zaman olacaq. Rəbbimiz İsa, Tanrını tanımayanları və özüyləəlaqədar müjdəyə uymayanları cəzalandıracaq. (2. Selaniklilere 1: 7-8)
İkinci dəfə, günah yüklənmək üçün deyil, qurtuluş gətirmək üçün özünü gözləyənlərə görünəcək. (İbraniler 9: 28)
İşdə, buludlarla gəlir! Hər göz Onu görəcək... (Esinleme 1: 7)
"Bunun üçün sizə, `İşdə Məsih çöldə' desələr getməyin. `Baxın, iç otaqlarda' desələr inanmayın. Çünki İnsanoğlunun gəlişi, şərqdə çaxıb qərbə qədər hər tərəfdən görülən şimşək kimi olacaq. (Matta 24: 26-27)
İsa, "Söylədiyin kimidir" qarşılığını verdi. "Üstəlik sizə bunu söyləyim, bundan sonra İnsanoğlunun, qüdrətli Olanın sağında oturduğunu və göyün buludları üzərində gəldiyini görəcəksiniz." (Matta 26: 64)
 
  
Şübhəsiz ki, o (İsa), qiyamət saatı üçün bir əlamətdir. Ona şəkk etməyin və Mənə tabe olun. (Zuxruf Surəsi, 61)
 
Bu yazılar dünyaca tanınmış olan Böyük İslam Alimi Harun Yəhya – nın “Axır zaman və Dabbətul Ərz” adlı əsərindən götürülərək hazırlanmışdır.
  
ALLAHU ƏKBƏR
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
GERÇƏYİ DÜŞÜNDÜNÜZMÜ?