İSLAMA XİDMƏT
   
 
  3. Dəccal necə tanınır? 1
MƏQALƏ: 3
 
HARUN YAHYA
 
DƏCCAL NECƏ TANINIR? (1)
 
Son günlərdə xüsusilə Orta şərqdə yaşanan qarşıdurmalar və yaranan gərginlik mühiti, hədislərdə fitnəsinin bütün dünyanı bürüyəcəyi xəbər verilən Dəccalın çıxışının reallaşmış ola bilməsinin bir işarəsidir. Yaxşı bütün fitnələrin arxasında hiyləgərcə gizlənən Dəccal necə tanınır? Cavabını 3 hissəlik yazı bölməmizdə tapacaqsınız.
 
Dəccal sözü xeyli çox adam tərəfindən eşidilmiş olsa da nə anlama gəldiyi tam olaraq bilinməyə bilir. Çünki insanların böyük bir hissəsi bu mövzuda çox məhdud məlumata malikdir. Halbuki Dəccal, Peyğəmbərimizin (s) qiyamət gününün yaxınlaşdığına işarə edən hədislərində, haqqında çox - çox detal verilən son dərəcə əhəmiyyətli bir anlayışdır. Bu yazının məqsədi də Dəccalı hədislərdə bildirilən bütün xüsusiyyətləri ilə tərif etmək, Peyğəmbərimizin (s) diqqət çəkdiyi bu şeytanı gücün yaxından tanınmasına səbəb olmaqdır.
 
1-Dəccal sözünün mənası nədir?
Ərəbcə bir söz olan Dəccal, "yalançı, hiyləgər; zehinlərdə, yaxşı ilə pisi, haqq ilə batili qarışdıran; bir şeyi yaldızlayıp gerçək üzünü gizləyən; hər yeri gəzən pis və uğursuz adam" kimi mənalara malikdir.
 
2-Hədislərdə keçən Dəccal anlayışı nəyi ifadə etməkdədir?
Dəccal anlayışı, Axır Zamanda gələcək olan Hz. İsa və Hz. Mehdinin qarşısında yer alıb, inkarın insanlar arasında yayılması üçün mübarizə edəcək, insanları pisliyə sürüyəcək ən böyük mənfi gücü ifadə etməkdədir. Hədislərdə ümumiyyətlə bir şəxsiyyət olaraq təsvir edilməkdədir, ancaq bu bir adam ola biləcəyi kimi, şiddətə və vəhşiliyə istiqamətləndirən, şeytanı xüsusiyyətlərə sahib və insanları zülmə uğradan bir ideologiya da ola bilir. Necə ki Dəccalı izah edən xeyli çox hədisdə müxtəlif bənzətmələrlə tərif edilən xüsusiyyətlər, bir ideologiyanın xüsusiyyətləri olaraq qiymətləndirildiyində dəqiqlik qazanmaqdadır. Bu vəziyyətdə insanları inkara sürüyən, din əxlaqından uzaqlaşdıran, insanlar arasında fitnə və qarışıqlıq çıxmasını təmin edən hər cür ideologiya və düşüncə sistemi, Dəccalı təmsil etməkdədir. Dəccalı təmsil edən bu sistem ümumiyyətlə Deccaliyet olaraq adlandırılmaqdadır.
İnsanları inkara sürüyən, din əxlaqından uzaqlaşdıran, insanlar arasında fitnə və qarışıqlıq çıxmasını təmin edən hər cür ideologiya və düşüncə sistemi, Dəccalı təmsil etməkdədir.
           
3- Deccaliyet necə bir ideologiyadır?
Deccaliyet, din əxlaqına qarşı olaraq ortaya çıxmış bütün batil fəlsəfələri və fikir axınlarını əhatə edən bir ideoloji sistemdir. Dəccal, insanları din əxlaqından uzaqlaşdırmaq üçün bütün bu fəlsəfələri istifadə edəcək. Bu gün yer üzündəki din əleyhdarı ən böyük fitnələrdən biri, materializm və materializmdən törəyən müxtəlif ideologiya və axınlardır. Bu axınların sözdə elmi çıxış və dayaq nöqtəsi olan düşüncə isə Darvinizmdir. Darvinizm, ortaya atıldığı tarixdən etibarən din əleyhdarı ideologiya və axınların təməl dayaq nöqtəsi halına gəlmiş, bu ideologiyaları müdafiə edənlər tərəfindən sanki bir din halına gətirilmişdir. Bu yönü ilə Darvinizm, Dəccalın da ən çox istifadə edəcəyi ideologiya olacaqdır.
Darvinizmin, Axır Zamanda Dəccalın dini halına gələcəyinə böyük İslam alimi Bədiüzzaman Səid Nursi bu şərhi ilə diqqət çəkmişdir:
"Tabiiyyun (təbiətçilik, Darvinizm), maddiyyun (maddeçilik, materializm) fəlsəfəsindən tevellüd edən (qaynaqlanan) bir cərəyan-ı Nemrudane (inkarçı axın), getdikcə axır zamanda fəlsəfə-i maddiyə (materializm fəlsəfəsi) vasitəsiylə intişar edərək (güclənərək) qüvvət tapıb, uluhiyəti (Allahın varlığını) inkar edəcək bir dərəcəyə gəlir. .." (Məktubat, s. 55)
Bu ideologiya, eyni zamanda sanki bir cadu kimi kütlələrə təsir edən, bütün axmaqlığına və səhvinə baxmayaraq təqibçiləri olan, hətta öz içində müxtəlif təriqətləri olan bir fikir sistemidir.
 
4-Deccaliyet mövzusunun əhəmiyyəti haradan qaynaqlanmaqdadır?
Axır Zamanın izah edildiyi hədislərdə, yer üzündə pisliyi təşkil edəcək olan Dəccalın çıxışı, qiyamətin böyük əlamətlərindən biri olaraq xəbər verilməkdədir. Bununla birlikdə Peyğəmbərimiz (s) bir hədisində, "Allah, Hz. Adəmi yaratmış olduğu gündən bu yana, Dəccalın fitnəsindən daha böyük bir fitnə olmamışdır." (Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyni el Berzenci, Kıyamet Alametleri, Pamuk Yayıncılık, Genişletilmiş 8. Baskı, İstanbul, s.225) sözləri ilə Dəccalın fitnəsinin böyüklüyünə diqqət çəkmiş və bütün insanları bu təhlükəyə qarşı xəbərdar etmişdir. Bir başqa hədisdə isə "Allahın göndərdiyi hər peyğəmbər ümmətini Dəccal ilə xəbərdar etdi." (Sahih-i Buhari, Fiten 27) sözləri ilə Dəccalın fitnəsinin yalnız Müsəlmanlar üçün deyil bütün insanlar üçün böyük bir təhlükə olduğuna işarə edilmişdir.
Yenə bəzi hədislərdə Dəccalın fitnəsinin bütün dünyanı bürüyəcəyi bildirilməkdədir. Bunun bir işarəsi də hər dindən, hər millətdən, hər inancdan bu sistemə uyanların olacağıdır. Bu fitnə çox böyük və əhatəli olduğu üçün xeyli çox insan bilərək və ya bilməyərək bu tələyə düşəcək.
 
5-Dəccal sisteminin hədəfi nədir?
Bu sistemin ana hədəfi, insanları imandan, gözəl əxlaqdan, sevgidən, şəfqətdən uzaqlaşdırıb, onları sevgisiz, təcavüzkar, vəhşilikdən və şiddətdən zövq alan kəslər halına gətirmək, mədəniyyətləri bir-birinə salmaq və bu şəkildə dünyanı qanlı bir döyüş sahəsinə çevirə bilməkdir. Ancaq bu planın heç bir zaman reallaşmayacağı əsla unudulmamalıdır. Bu, Allahın iman edənlərə bir vədidir:
"De: "Haqq gəldi, batil yox oldu. Çünki batil yoxluğa məhkumdur!" ("İsra" surəsi, ayə 81)
Hədislərdə yer alan məlumatlara görə, Hz. İsanın yenidən yer üzünə gəlməsi, Hz. Mehdinin zühuru və Dəccalın ortaya çıxması eyni dövr içində olacaq. Bu dövr; din əxlaqının yaşanmadığı, əxlaqsızlığın, qarışıqlığın, döyüşlərin, qarşıdurmaların çox yayıldığı, terrorun, cinayətlərin və şiddətin gündəlik həyatın parçası halına gəldiyi bir dövr olacaqdır. Tarix boyunca dünya üzərində anarxiya və qarışıqlığın yaşandığı dövrlər olmuşdur, ancaq Dəccalın səbəb olduğu qarışıqlıq və xaos mühiti, tarixin heç bir dövründə misli görülməmiş böyüklükdə olacaqdır.
Ayrıca Peyğəmbərimiz (s), bir hədis-i şərifində Dəccalın bir yüz il başında çıxacağını bildirmişdir:
"Dünya qurulduğundan bəri hər yüzün başında önəmli bir hadisə olmuşdur. BİR YÜZÜN BAŞLARINDA DA DƏCCAL ÇIXAR və Məryəm oğlu İsa nüzul edərək (yer üzünə enərək) onu yox edər."(Suyuti, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, s. 90)
Peyğəmbərimiz (s) bir başqa hədisində isə belə bildirməkdədir:
"Bu ümmətin ömürü MİN İLİ KEÇƏCƏK, lakin MİN BEŞ YÜZ İLİ aşmayacaqdır..." (El Berzenci, Kıyamet Alametleri, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 2002, s. 299)
Peyğəmbər Əfəndimiz (s), ümmətin ömürünün 1500 ili keçməyəcəyini bildirdiyinə və içində olduğumuz illər də hicri 1400-cü illər (Hicri 1400 = Miladi 1980) olduğuna görə, bu böyük hadisələrin meydana gəlişinin içində olduğumuz dövrə işarə etmiş olması muhtemeldir.  (Ən doğrusunu Allah bilər)
 
6- Dəccal Bu Anda Çıxmış Ola bilərmi?
Peyğəmbərimizin (s) hədislərində Dəccalın çıxış əlamətləri olduğunu bildirdiyi hadisələrin bir-biri ardınca reallaşmış olması, Məsih Dəccalın ortaya çıxdığını işarə edən əlamətlər olaraq qəbul edilməkdədir. Gərək yaxın tarixdə reallaşan əlamətlər gərək içində olduğumuz dövrdə Dünya üzərində yaşanan hadisələr, Peyğəmbərimizin (s) və İslam alimlərinin, Məsih Dəccalın ortaya çıxacağı tarix və edəcəyi fəaliyyətlər haqqında verdikləri məlumatlarla tam olaraq uyğundur.
Böyük İslam alimi Səid Nursi "...Dəccal, böyük bir təzyiq və böyük bir zülm və böyük bir şiddət və dəhşət ilə layiq olduqlarından böyük bir iqtidar görünür." (Şüalar 469) sözləri ilə Dəccalın gücünün və iqtidarının şiddətə və təzyiqə söykənən olduğunu bildirməkdədir. Son zamanlarda yer üzündə yaxşıca artan və indiyə qədər bənzəri olmamış bir ölçüyə çatan şiddət, anarxiya, qarışıqlıq, qırğınlar və terror hadisələri isə Dəccalın fəaliyyət halında olduğuna və bütün bunları sanki idarə etdiyinə işarə etməkdədir.
 
7-Hal-hazırda Orta şərqdə yaşananlar Dəccalın fitnəsinin bir parçasımı?
Peyğəmbərimizin (s) hədislərində Dəccalın bütün kesimlere (segmentlərə) fərqli metodlarla yaxınlaşacağı və onları bir-birlərinə salaraq yer üzündə böyük bir fitnə və məğlubiyyətçilik çıxarmağa çalışacağına işarə edilməkdədir. Dəccalın bəzi kesimlere (seqmentlərə) oynamağa çalışdığı oyuna görə, Axır Zamanda gözlənilən müjdəli inkişafların reallaşa bilməsi üçün, bunun əvvəlində mədəniyyətlərin bir-birinə düşmən olub yer üzündə böyük bir döyüş yaşanması lazımdır. Bu məqsədlə Dəccal bəzi qrupları Hz. İsanın gəlişinə qədər xeyli çox ön şərtin meydana gəlməsi lazım olduğuna, bunlardan ən əhəmiyyətlisinin də dünyada döyüş, qarışıqlıq və anarxiya mühitinin yaşanması olduğuna inandırmağa çalışmaqdadır. Təsiri altına aldığı insanlara, Məsihin gəlişindən əvvəl barışı vəz etmənin sözdə bir dəlalət, müqəddəs kitabların sözünə qarşı gəlmək və hətta Dəccallıq olacağına inandırmaqda, bu yolla Orta şərqdə gərginliyin salınmaması lazım olduğuna razılaşdırmaqdadır.(Evanjelizm Beyaz Sarayın Gizli Dini, İsmail Vural, s. 23 (Grace Hallsell, Prophecy and Politics: Militant Evangelists on the Road to Nuclear War)  Bu istiqamətdə döyüş əleyhdarı ölkələri və barış hərəkətlərini Dəccal hərəkəti olaraq göstərməkdə, Məsih gələnə qədər əsla barış olmaması üçün bölgədəki döyüş mühitinin mütləq sürməsini təmin etməyi məqsəd qoymaqdadır. Başqa sözlə hal-hazırda Orta şərq torpaqlarında yaşanan inkişaflarda Dəccalın fitnəsinin əhəmiyyətli bir rolu olduğunu söyləmək mümkündür. (Ən doğrusunu Allah bilər) Ancaq bununla birlikdə unudulmaması lazım olan bir mövzu isə, bütün bu inkişafların bir qədər daxilində Allahın izni ilə reallaşdığıdır.
 
8-Dəccal ortaya çıxdığında dərhal tanınacaqmı?
Günümüz dünyasında yaşananlar hər nə qədər Dəccalın səssizcə fəaliyyətlərinə başladığını göstərir olsa da, Dəccalın şəxsən özü hələ tanınmamaqdadır. Bunun səbəbi isə Dəccalın müxtəlif aldatmacalar və hiylələrlə özünü insanlara fərqli şəkildə tanıtmasıdır. Bu səbəblə mənfi bir güc olduğu da dərhal aydın ola bilməyəcək və dərhal tanına bilməyəcək. Ayrıca hədislərdə Hz. İsanın Dəccalı axtaracağı xəbər verilməkdə və bu da Dəccalın bir müddət saxlanacağına işarə etməkdədir.
 
9-Dəccal necə saxlanacaq?
Peyğəmbərimiz (s), Dəccalın gizlilik içində hərəkət edəcəyinə belə işarə etmişdir:
"Dəccal yola çıxıb ilk dəfə Dımşk şəhərinin şərqə baxan qapısının yanına gələcək... AXTARILACAQ, LAKİN YAXALANMAYACAQ... Sonra Kisvə çayının sularının yanında görüləcək... AXTARILACAQ, NƏ TƏRƏFƏ GETDİYİ BİLİNMƏYƏCƏK..." (Sahabi b. Mutemer'den rivayet edilmiştir; El Berzenci, Kıyamet Alametleri, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 2002, s. 213)
Hədis-i şərifdə, "Dəccalın axtarılacağının, ancaq tapıla bilməyəcəyinin" bildirilmiş olması, gizli olaraq hərəkət edəcəyini göstərməkdədir. Dəccal, açıq olaraq ortaya çıxacağı dövr gələnə qədər çox diqqət çəkmədən, yavaş və dərindən fəaliyyət göstərəcək. Bu dövr boyunca, Dəccal və tərəfdarları üçün gizlilik əsas olacaq, bu məqsədlə gizli təşkilatların dəstəyini alacaqdır. Bu gizliliyin bir gərəyi olaraq Dəccal, dərin dövlətlər meydana gətirib onların başına keçəcək, sanki "görünməz bir güc" kimi hərəkət edəcək. Bu sayədə hiyləgər bir şəkildə məğlubiyyətçiliyi təşkil edəcək.
Hal-hazırda Orta şərq torpaqlarında yaşanan inkişaflarda Dəccalın fitnəsinin əhəmiyyətli bir rolu olduğunu söyləmək mümkündür.
           
10- Dəccal harada ortaya çıxacaq?
Hədislərdə Hz. İsanın, Dəccalı Beytul Müqəddəs yaxınlarında yox edəcəyi xəbər verilməkdədir:
"... Müteakiben Hz. İsa, DƏCCALI AXTARAR və nəhayət BEYTÜ'L MAKDİSƏ (MƏSCİD-İ AKSA) YAXIN BİR YER olan Bab-ü Lüdd (Lüdd Qapısı) deyilən mevkide yetişərək, ONU YOX EDƏR. " (Sahih-i Müslim, c. 4/2251-2255; İmam Şarani, Ölüm, Kıyamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yayınevi, sf. 491)
"İsa (ə.s) Dəccal ilə Lüdd qapısında (BEYTÜ'L MAKDİSƏ YAXIN BİR DİYAR) qarşılaşır və onu yox edər. " (Sahih-i Müslim; Büyük Fitne Mesih-i Deccal, Saim Güngör, Pamuk Yayınları, İstanbul, s. 104)
Bu hədislərə görə, Dəccal Beytul Müqəddəs yaxınlarında tapılacaqdır. Beytul Müqəddəs, indiki Məscid-i Aksanın də içində olduğu Hərəm-i Şərifin olduğu müqəddəs sahəyə verilən addır. Bu da Dəccalın fəaliyyət mərkəzinin Məscid-i Aksa və ətrafında olacağına işarə etməkdədir.
 
Dəccalın Döyüşü Hüsranla Nəticələnəcək
Dəccalın insanları din əxlaqından uzaqlaşdırmaq üçün icra etdiyi döyüş, Allahın izni ilə, səmimi olaraq iman edənlər üzərində təsirli olmayacaq. Qarşısına çıxan hər hadisəni Quran əxlaqı ilə qiymətləndirən, Peyğəmbərimizin (s) sünnəsini özünə rəhbər əldə etmiş bir Müsəlman, Allahın bir neməti olaraq yaxşını pisdən ayırd edəcək güclü bir vicdana və ağla sahib olur. Quran ayələri istiqamətində düşünəcəyi üçün, bir hadisənin səbəb ola biləcəyi fayda və ya zərərləri, zamanında fərq edib lazım olan tədbirləri ən gözəl şəkildə ala bilir. Bu səbəblə Dəccal çıxdığında da saleh möminlər, Allahın izni ilə onu dərhal tanıyacaq və lazımlı tədbirləri alacaqlardır.
Sevimli Peyğəmbərimiz (s) hədislərində, möminlərə Dəccalın fitnələrindən və oyunlarından necə qorunmaları lazım olduğunu belə xəbər vermişdir:
Hz. Peyğəmbər (s), Dəccalın çıxışından əvvəlki qıtlıqdan və çətinliklərdən bəhs edirdi. Bu vaxt səhabələr:
"Ya Rəsulullah! O gün hansı şey daha xeyirlidir?" deyə soruşdular.
"Əhlini sulayan güclü bir gənc. O gün yeyəcək bir şey yoxdur," buyurdular. Əshab-ı kiram:
"O halda o gün möminlərin yeməyi nədir?" deyə soruşdular. Cavab olaraq Hz. Peyğəmbər (s):
"Təsbeh, təkbir, təhlildir," buyurdular.
(Təsbeh: Ən gözəl sifətləri ilə Allahın adını xatırlamaq)
(Təkbir: Allahın ən Uca və Böyük olduğunu xatırlamaq)
(Tehlil: Allahın bir və tək olduğunu, Ondan başqa Allah olmadığını xatırlamaq.)
Peyğəmbərimizin (s) bu xatırlatması möminlər üçün çox əhəmiyyətli bir rəhbərdir. Necə ki, Quranda da Peyğəmbərimiz (s) dövründə müşriklər və inkarçılarla mübarizə etdikləri bir sırada- iman edənlərə qurtuluş tapmaları üçün "Allahı çox zikr etmələri" bildirilmişdir:
"Ey iman gətirənlər! Bir dəstə ilə üz - üzə gəldikdə möhkəm olun və Allahı çox yada salın ki, nicat tapasınız!"("Ənfal" surəsi, ayə 45)
 
 
ALLAHU ƏKBƏR
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
GERÇƏYİ DÜŞÜNDÜNÜZMÜ?