İSLAMA XİDMƏT
   
 
  4. Dəccal necə tanınır? 3

MƏQALƏ: 4

 

HARUN YAHYA

 

DƏCCAL NECƏ TANINIR? (3)

 

Yazı bölməmizin bu ayki üçüncü və son hissəsində, Məsih Dəccalın Darvinizm ilə qurduğu təhlükəli ittifaqa diqqət çəkəcəyik. Ayrıca bu ittifaqa qarşı iman edənlərin necə bir mübarizə aparmaları vacib olduğunu, Dəccalın göstərəcəyi yalançı möcüzələrin gerçək mahiyyətini və Dəccalın fitnəsindən qorunma yollarını izah edəcəyik.

 

1- Dəccal dininin təriqətləri nələrdir?

İlk hissədə, Deccaliyetin öz içində təriqətləri olan bir fikir sistemi olduğundan bəhs etmişdik. Necə ki geridə buraxdığımız yüz ili araşdırdığımızda, Darvinizmdən həyat bulan iki əhəmiyyətli ideologiyanın insanlıq üzərində dağıdıcı təsirləri olduğunu görərik: Kommunizm Faşizm.

Bu iki ideologiya, Dəccal dininin iki ana təriqəti olaraq qəbul edilə bilir. Hər iki ideologiyanın da qurucuları və liderləri, hal-hazırda Dəccalın fikiri sisteminin təməli olan Darvinizmin bağlılarıdır və iki axın da Darvinizmin dərin təsiri altındadır. İnsanlığın başına saysız fəlakətlər gətirən, dünyanı sanki bir döyüş arenasına çevirən bu təriqətlər yaxından araşdırıldığında, ortaya maraqlı bir cədvəl çıxmaqdadır: Hər nə qədər bir-birlərinə zidd görüşlərə sahiblərmiş kimi görünsələr də, hər iki təriqətin xeyli çox ortaq nöqtəsi tapılmaqda, ikisinin də eyni qaynaqdan, yəni Darvinizmdən bəsləndikləri açıqca aydın olmaqdadır. (Detallı məlumat üçün baxın, Darvinizmin Dünyaya Getirdiyi Bəlalar, http://www.harunyahya.org/evrim/hy_darwinizmininsanligagetirdigibelalar/belalar1.html, Harun Yəhya, Vural Yayıncılıq, 2000)

Dəccal dininin iki ana təriqəti olaraq qəbul edilən kommunizmin və faşizmin qurucuları və liderləri, hal-hazırda Dəccalın fikiri sisteminin təməli olan Darvinizmin bağlılarıdır və iki axın da Darvinizmin dərin təsiri altındadır.  

 

2- Dəccal öz döyüşündə Darvinizmi necə istifadə edəcək?

Darvinizm, bütün canlılığın kor təsadüflərin əsəri olduğunu, yaradılmadığını iddia edən, insanları Allaha imandan uzaqlaşdırmağa çalışan bir təlimdir. Peyğəmbər Əfəndimizin (s) hədislərinin bir yerə gətirildiyi və hədislərin şərhlərinin yer aldığı Kutub-i Sitte Muhtasarı Tərcümə və Şərhi adlı kitabda, Dəccal ilə Darvinizmin ittifaqına belə diqqət çəkilmişdir:

 

Dəccalın gətirib çıxardığı Axır zaman fitnəsinin ən aşkar və ən mühüm xüsusiyyəti, dinə qarşı olmasıdır. Axır zamanda ortaya çıxacaq bir qisim humanist görüşlər və dəyərlər, dinin yerini almaya çalışacaqdır. Bu yeni din, insan üstündə mövcud hər növ İlahi hakimiyyəti qaldırmaq üçün inkarı özünə təməl alır... Təməl ilahı maddə və insan olan dindənkənar bir dindir.

(Kütüb-i Sitte Muhtasarı, Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 13. Cilt, Ankara, 1992, ss.457-458)

Alıntıda haqqında danışılan "humanist görüşlər", bu gün həqiqətən də bir din şəxsiyyətinə bürünmüş vəziyyətdədir. Çağımızda humanizm, Allahın inkar edildiyi və insanın sözdə tapınılacaq müqəddəs bir varlıq olaraq göstərildiyi ateist bir din vəziyyətindədir. Humanist təşkilat və dərnəklərin nəşrlərinə baxıldığında isə, bütün dünya görüşlərini təkamül nəzəriyyəsinə söykəndirdikləri görülür. (Detallı məlumat üçün baxın. Harun Yəhya, Qlobal Masonluq http://www.harunyahya.org/kitap/global/global0.html, İstanbul, 2002)

 

Dəccalın fitnəsindən qorunmaq istəyən möminlərin, birlik və bərabərlik içində olmaları, bütün Müsəlmanların qardaş olduğu şüuruyla hərəkət etmələri lazımdır.       

 

Daha əvvəl də ifadə etdiyimiz üzrə Deccaliyet, din əxlaqına qarşı olaraq ortaya çıxmış bütün ideologiyaları, batil fəlsəfələri və fikir axınlarını əhatə edən bir ideoloji sistemdir. Humanizm bu batil fəlsəfələrdən yalnız bir dənəsidir. Kommunizm və faşizm kimi qanlı ideologiyalar, irqçilik və müstəmləkəçilik kimi vəhşilik dolu tətbiqlər, materializm, ateizm, postmodernizm, pozitivizm, realizm kimi bir çox batil fəlsəfə də eynilə humanizm kimi, təlimlərini Darvinin təkamül nəzəriyyəsinə və bu nəzəriyyənin cəmiyyətlərə uyğunlaşdırılmış halı olan İctimai Darvinizmə söykəndirməkdədir. Bununla birlikdə hal-hazırda bu batil fəlsəfələrin propaqandası dünyanın dörd bir tərəfində edilməkdə və bu axınlar cəmiyyətə verdiyi zərərlərə baxmayaraq geniş kütlələr tərəfindən mənimsənə bilməkdədir. Darvinizmin cəmiyyətlərə bu cür geniş diametrdə və fərqli vasitələrlə təsir edə bilmə yönü isə Dəccalın öz döyüşü üçün son dərəcə böyük bir əhəmiyyət daşımaqdadır. Din əxlaqına uyğun olmayan sistemlərin və ideologiyaların ana müdafiəçisi və dəstəkləyicisi mövqeyindəki Dəccal, söz mövzusu sapkın fikir axınlarını dəstəkləyəcək və yayılması üçün səy göstərəcəkdir. Dəccal bu mühitdən qüvvət tapacaq və insanların böyük əksəriyyətini öz təlqinləri istiqamətində hərəkət etməyə yönəldəcək.

 

Dəccal, Darvinizm, humanizm kimi sapkın fikir axınlarını dəstəkləyəcək və yayılması üçün səy göstərəcək.

           

Darvinist təlqinlərin təsirinə qapılan bir insanın isə həyata və insanlığa dünyagörüşü tamamilə materialist-Darvinist düşüncə istiqamətində şəkillənir. Artıq o da yalnız özünü və mənfəətlərini qorumaq üçün mübarizə edəcək, çox vaxt şiddət, zülm və hiyləni təsirli bir yol olaraq görəcək, dinsizliyin gətirdiyi kabus içində bir cinayətdən bir başqa cinayətə qaçacaq. Üstəlik bu vəziyyətdə onu dayandıracaq və ya maneə törədəcək bir səbəb qalmayacaq.

 

Davamlı problem çıxarmağa çalışan, savunmasız insanlara hücum edən, məzlumları əzən və haqqlarını yeyən, şiddətdən zövq alan, qanı və gözyaşını əyləncə mövzusu əldə edən, qısacası bütün insani xüsusiyyətlərdən uzaqlaşan insanların sayı gün keçdikcə artmaqdadır.

 

Davamlı problem çıxaran, savunmasız insanlara hücum edən, məzlumları əzən və haqqlarını yeyən, şiddətdən zövq alan, qanı və gözyaşını əyləncə mövzusu əldə edən, qısacası bütün insani xüsusiyyətlərdən uzaqlaşan insanların sayı gün keçdikcə artmaqdadır. Elə bunun ən əhəmiyyətli səbəbi, Dəccal dininin bu ürküdücü təlqinlərinin, insanlara həyatın imtina edilməz bir gerçəyiymiş kimi öyrədilir olmasıdır.

 

Ancaq unutmamaq lazımdır ki, Darvinizm, hal-hazırda yalnız ideoloji bir görüş olaraq müdafiə olunmaqdadır. Gerçəkdə isə elmi dəlillərin yanında, insanın vicdanına müraciət edərək də səhvini asanca fərq edə biləcəyi mənasız bir nəzəriyyədən ibarətdir.

 

Bəzi insanlar Dəccalın keçici gücünün təsiri altına girsələr də haqq şübhəsiz ortaya çıxacaq və Dəccalın bütün nizamları -Allahın izni ilə- yerlə bir olacaq.           

 

3- Dəccalın göstərəcəyi yalançı möcüzələr nələrdir?

Hədislərdə Dəccalın sözdə Allahlığını iddia edərkən şeytanın da köməyi ilə bəzi hiyləçi üsullar istifadə edərək, bəzi fövqəladə güclərə sahib olacağı xəbər verilmişdir. Bu hədislərə görə Dəccal, özünün Allah olduğunu qarşıya qoyarkən (Allahı tenzih edərik), özüncə bunu dəlilləndirmək üçün insanlara, özünü ölüləri diriltmə gücünə sahib kimi göstərəcək.

Hədislərdə, Dəccalın hiylələri arasında "ölü dəvələri diriltmiş kimi göstərərək bir birliyi özünə inandırdığı", bir başqa adamı "ana atasını diriltmiş kimi göstərərək aldatdığı" və "mişarla parçalara ayırdığı bir adamı yenidən dirildəcəyi"ni söylədiyi kimi məlumatlar sayılmaqdadır.

 

Qarşısına çıxan hər hadisəni Quran əxlaqı ilə qiymətləndirən insan Allahın bir neməti olaraq yaxşını pisdən ayırt edəcək güclü bir vicdana və ağla sahib olur.  

 

Dəccalın bu hərəkətləri, tərəfdar yığmaq və insanları Quran əxlaqından uzaqlaşdırmaq üçün etdiyi aldatmaca və fitnələrdəndir. Dəccalın bu hiylələri, İslam alimləri tərəfindən "istidrac" yəni "Allahın insanları sınamaq üçün yaratdığı və kafirlərdə görülən yalançı möcüzələr" olaraq xarakterizə edilmişdir. Ancaq bunları Quran ayələri və Peyğəmbərimizin (s) hədisləri istiqamətində qiymətləndirməyən insanlar, bunları sözdə bir "möcüzə" zənn edə bilirlər. Halbuki möcüzə, Allahın vəli qullarına lütfettiği bir nemətdir. Dəccalın etdiyi hiylələrin hamısı insanların sınanması üçün Allahın Dəccala verdiyi xüsusiyyətlərdən qaynaqlanmaqdadır. Dünya həyatı insanların sınanması üçün yaradılmış bir məkandır. Axır zamanda da Dəccalın fitnələri və hiylələri xeyli çox insan üçün imtahan mövzusu olacaq. Saleh möminlər, bu hiylələri gördüklərində Dəccalı tanıyıb, onun hədislərdə xəbər verilən Dəccal olduğunu qərara alarkən, insanların önəmli bir qisimi də bu aldatmacalara qapılacaqlar.

İslam alimləri ayrıca, Dəccalın bu və bunun kimi hiylələri hipnoz və bənzəri üsullar istifadə edərək reallaşdırır ola biləcəyinə diqqət çəkmişlər (Ən doğrusunu Allah bilir). Bədiüzzaman Səid Nursi, Dəccalın bu xüsusiyyətini belə dilə gətirmişdir:

 

"Böyük Dəccalın ispirtizma növündən teshir edici (hipnotize edici) xüsusiyyətləri olar... Yalnız dünyanı məqsəd əldə edən bu münkir (inkarçı), mütləq inancsızlıqdan çıxan bir cürət və cəsarətlə müqəddəsata (müqəddəs dəyərlərə) hücum edər. İşin həqiqətini bilməyən xalq, bunu xariqüladə bir iqtidar və cəsarət olaraq görür."

(Mehdi ve Deccal, Şaban Döğen, s. 74-75)

 

Bədiüzzaman, Dəccalın bu yönünü bir başqa sözündə də belə açıqlamışdır:

 

"Və onların başına keçən ən böyükləri, İSPİRTİZMA VƏ MANYETİZMANIN HADİSATI İDİ NÖVÜNDƏN (hipnoz və cinlərlə əlaqə şəklində hadisələrlə) MÜDHİŞ HARİKALARA MƏZHƏR (sahib) OLAN DƏCCAL isə, daha irəli gedib, cebbarane (zorla) suri (həqiqi, ciddi və səmimi olmayan) hükumetini bir cür ağalıq (Rəblik, sahiblik) təsəvvür edib Uluhiyetini (Allahlığını -Allahı tenzih edərik-) elan edər..."

(Mektubat, s. 55)

 

Ustadın da sözündə ifadə etdiyi kimi, Dəccal hipnoz və cadu nümayişləri kimi aldatmacalarla kifayət qədər məlumat sahibi olmayan və ya imanca zəif olan xeyli çox adamı aldada bilir. Ancaq heç unutmamaq lazımdır ki, hər nə qədər bəzi insanlar bu hiylələrə aldanıb Dəccalın keçici gücünün təsiri altına girsələr də haqq şübhəsiz ortaya çıxacaq və Dəccalın bütün nizamları -Allahın izni ilə- yerlə bir olacaqdır.

 

4- Dəccaldan qorunmaq üçün nə etmək lazımdır?

Dəccalın fitnəsindən qorunmaq üçün əvvəlcə Dəccal sisteminin cəmiyyəti necə təsir altına aldığı mövzusu üzərində əhəmiyyətlə dayanılması lazımdır. Bu təsbitin edilməsi, söz mövzusu sistemə qarşı icra ediləcək olan fikiri mübarizənin də ilk addımı olacaq. Çünki insanlar bir anda eqoist, təcavüzkar, mərhəmətsiz, nifrət dolu və intiqam arxasında qaçan fərdlər halına gəlməzlər. Bu, ancaq insanların mərhələli olaraq Dəccal sisteminə alışdırılmaları ilə reallaşır. Bu müddət insanların ətraflarını algılayıb bir şeylər öyrənməyə başlamaları ilə birlikdə dövrəyə girir və ömür boyu aldıqları təlqinlərlə davam eder. Bu təlqinlərin hərəkət nöqtəsi isə insanların Allaha imandan uzaqlaşdırılmasıdır. Bu sıx təlqindən qoruna bilmənin ən əhəmiyyətli yolu isə adamın yalnız vicdanının səsini dinləməsidir. Çünki vicdan, insanı, Allahın izni ilə, hər vaxt ən doğru yola çatdıran bir rəhbərdir.

Qarşısına çıxan hər hadisəni Quran əxlaqı ilə qiymətləndirən, Peyğəmbərimizin (s) sünnəsini özünə rəhbər edən bir Müsəlman, Allahın bir neməti olaraq yaxşını pisdən ayıracaq güclü bir vicdana və ağla sahib olur. Quran ayələri istiqamətində düşünəcəyi üçün, bir hadisənin səbəb ola biləcəyi fayda və ya zərərləri zamanında fərq edib lazım olan tədbirləri ən gözəl şəkildə ala bilir.

Sevimli Peyğəmbərimiz (s), möminlərə Dəccalın fitnələrindən və oyunlarından necə qorunmaları lazım olduğunu belə xəbər vermişdir:

 

Hz. Peyğəmbər (səv), Dəccalın çıxışından əvvəlki qıtlıqdan və çətinliklərdən bəhs edirdi. Bu vaxt səhabələr:

"Ya Rəsulullah! O gün hansı şey daha xeyirlidir?" deyə soruşdular.

"Əhlini sulayan güclü bir gənc. O gün yeyəcək bir şey yoxdur," buyurdular. Əshab-ı kiram:

"O halda o gün möminlərin yeməyi nədir?" deyə soruşdular. Cavab olaraq Hz. Peyğəmbər (səv): "Təsbeh, təkbir, tehlil (Allahı birlemek)dir." buyurdular.

(Büyük Fitne Mesih-i Deccal, Saim Güngör, s. 56-57)

 

Peyğəmbərimizin (s) bu xatırlatması möminlər üçün çox əhəmiyyətli bir rəhbərdir. Necə ki, Quranda da Peyğəmbərimiz (səv) dövründə müşriklər və inkarçılarla mübarizə etdikləri bir sırada- iman edənlərə qurtuluş tapmaları üçün "Allahı çox zikr etmələri" bildirilmişdir:

"Ey iman gətirənlər! Bir dəstə ilə üz - üzə gəldikdə möhkəm olun və Allahı çox yada salın ki, nicat tapasınız!" ("Ənfal" surəsi, ayə 45)

 

5- Dəccalın fitnəsinə qarşı iman edənlərin mübarizəsi necə olmalıdır?

Əvvəlcə bunu ifadə etmək lazımdır ki, deccaliyete qarşı davam etdiriləcək olan mübarizə elmi və fikiri bir mübarizə olmalıdır. Çünki yazının başında da vurğuladığımız kimi, Dəccal, cəmiyyətləri din əxlaqından uzaqlaşdırmaq üçün davam etdirdiyi döyüşündə fikiri sistemləri istifadə etməkdədir və bu yolla böyük kütlələri aldatmaqdadır. Dəccalın yalanlarına aldanan insanlar, din əxlaqından uzaqlaşacaq və cəmiyyətlərdə böyük diametrli bir əxlaqi çöküntü və degenerasiya başgösterecektir. Bu səbəblə Dəccalın istifadə etdiyi fikiri sistemlərin əyri və çürük təməllərinin yıxılması, etibarsızlıqlarının dəlilləriylə ortaya qoyulması çox böyük əhəmiyyət daşımaqdadır. İnsanlara Allahın varlığının açıq-aşkar dəlillərinin göstərilməsi, etdikləri əməllərə  görə məsuliyyət daşıdıqlarını xatırladmaq lazımdır.

 

Unudulmamalıdır ki Deccaliyet, mütləq məğlub olacaq şəkildə yaradılmışdır. Başqa sözlə Dəccalın tələləri, Allahın izni ilə, heç bir zaman müvəffəqiyyətə çata bilməyəcək tələlərdir. Dəccalın bu mütləq məğlubiyyətinin Quran ayələrində və Peyğəmbərimizin (s) hədislərində xəbər verilməsi isə bütün inananlar üçün əhəmiyyətli bir müjdədir.

           

Bu vəzifəni üstlənəcək olan iman sahibləri isə tarix boyunca olduğu kimi yenə az sayda olacaq. Axır zamanda Dəccalın fitnəsinə qarşı icra ediləcək mübarizə Hz. Mehdi və bərabərindəki möminlər tərəfindən başladılacaq və Allahın izni ilə ikinci dəfə yer üzünə gələcək olan Hz. İsanın zühuru ilə Dəccalın fitnəsi tamamilə ortadan qalxacaq. Necə ki Bədiüzzaman Səid Nursi də əsərlərində bu mövzuya diqqət çəkmiş və bir sözündə bu mübarizəni edəcək olanların Dəccalın dəstəkçilərinə nisbətən sayı çox  az olacağını belə ifadə etmişdir:

 

Qeybi ancaq Allah bilir... İsa Əleyhissalamı nur-u iman (imanın işığı) ilə tanıyan və tabe olan camaat-i ruhaniyə-i mücahidinin kəmiyyəti (cəhd edən ruhani camaatının sayı), Dəccalın məktəb tərəfindən və əsgər tərəfindən elmi və maddi ordularına nisbətən çox az və kiçik olmasına işarə və kinayədir.

(Şualar, s. 588-589)

 

"...Dəccalın məktəb tərəfindən və əsgər tərəfindən elmi və maddi ordularına...": Bədiüzzaman bu sözü ilə Dəccalın dəstəkçisi olan dinsiz güclərin həm təhsil heyətləri həm əsgəri güc həm də maddi baxımdan çox güclü olacaqlarını ifadə etməkdədir.

"...camaat-ı ruhaniyə-i mücahidinin...": Bədiüzzaman bu ifadə ilə Hz. İsa və ona tabe olan birliyin Dəccala qarşı fikiri bir mübarizə içində olacağını ifadə etməkdədir. Bu birlik gözəl əxlaqı yaymaq üçün böyük bir səy sərf edəcək, ixlasla Allah yolunda çalışacaq. Bədiüzzamanın burada istifadə etdiyi "ruhani" ifadəsi isə bu birliyin səmimi iman etmiş, hadisələrin görünən yönlərinin yanında batini yönlərini də yaşayan bir birlik olduğunu ifadə etməkdədir.

 

Nəticə:

Müsəlmanlar arasındakı birlik, Deccaliyete ən böyük zərbə olacaq

Bu böyük fikiri mübarizə içində Müsəlmanların birlik ruhu içində olmaları son dərəcə əhəmiyyətlidir. Peyğəmbərimiz (s) bir hədisində, "... Fitnənin girmədiyi heç bir ev və toxunmadığı heç bir Müsəlman qalmaz. Bu vəziyyət soyumdan bir adam (Hz. Mehdi) çıxana qədər davam edər..." (Nuaym b. Hammad, vr, 75b; Şaban Döğen, Mehdi ve Deccal, Gençlik Yayınları, 2. Baskı) sözləri ilə Axır zamanın möminlər üçün çətinli günlər olduğuna diqqət çəkmişdir. Bir başqa hədisdə isə bu çətin şərtlərdən möminlərin nə şəkildə çəkinə biləcəyi belə xəbər verilmişdir:

 

O günlərdə araları xarab olan möminlər Dəccalın hədəfi olmaqdan xilas ola bilməzlər.

(Hakim, Müstedrek, 4:529-530; Şaban Döğen, Mehdi ve Deccal, Gençlik Yayınları, 2. Baskı)

 

Dəccalın fitnəsindən qorunmaq istəyən möminlərin, birlik və birlik içində olmaları, bütün Müsəlmanların qardaş olduğu şüuruyla hərəkət etmələri lazım olduğu Peyğəmbər Əfəndimizin (s) sözündən də açıqca aydın olmaqdadır. Rəbbimiz, Quranda, iman edənlərin bir-birlərinə dəstək olub həmrəylik içində olmalarını, əks halda yer üzündə pozulma və qarışıqlıq olacağını bildirmişdir:

 

"Kafirlər də bir - birinin dostlarıdır. Əgər siz bunları etməsəniz (bir - birinizə yardım və dost olmasanız) yer üzündə böyük bir fitnə - fəsad olar." ("Ənfal" surəsi, ayə 73)

 

Bu əxlaq göstərildiyində, Dəccalın qarşısında sayca az olsalar dahi ixlasla könüldən səy göstərən saleh möminlər Rəbbimizdən Quran əxlaqını bütün dünyaya hakim etməsini ümid edə bilərlər. Allah, Quranda "nə qədər az birliyin, sayca daha çox və daha çox imkana sahib birliklərə qarşı üstün gəldiklərini" xəbər vermişdir. Heç şübhəsiz bu, səmimi olaraq iman edənlər üçün həm çox böyük bir müjdə həm də çox əhəmiyyətli bir şövq və həyəcan qaynağıdır. Rəbbimiz belə buyurmuşdur:

 

"...Allahın rəhmətinə qovuşacağına inananlar isə dedilər: "Neçə dəfə olub ki, az bir dəstə Allahın izni ilə, çox bir dəstəyə qalib gəlib! Allah səbr edənlərlədir!" ("Bəqərə" surəsi, ayə 249)

 

ALLAHU ƏKBƏR
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
GERÇƏYİ DÜŞÜNDÜNÜZMÜ?