İSLAMA XİDMƏT
   
 
  6. Hz. İsa necə tanınacaq? 1
MƏQALƏ: 6
 
HARUN YAHYA
 
HZ. İSA NECƏ TANINACAQ?  (1)
(HZ. İSANIN FİZİKİ VƏ MƏNƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ)
Hz. İsa, digər bütün peyğəmbərlər kimi insanları doğru yola çağırmaqla vəzifələndirilmiş Allahın seçmə bir quludur. Ancaq Hz. İsanı digər peyğəmbərlərdən ayıran bəzi xüsusiyyətlər vardır. Bunlardan ən əhəmiyyətlisi Onun hələ də ölməmiş, Allah Dərgahına yüksəldilmiş və yer üzünə təkrar geri göndəriləcək olmasıdır.
Hz. İsa bundan təxminən 2000 il əvvəl yaşamış olan, Allahın dünyada və axirətdə seçkin kıldığı bir elçisidir. Hz. İsanın doğumu, həyatı və Allah Dərgahına alınması həmişə möcüzəvi şəkillərdə reallaşmış, bu mübarək insanın həyatı Quranda detallı olaraq xəbər verilmişdir. Allah Quranda bir çox peyğəmbərin hekayələrini bizlərə bildirməkdədir. Ancaq Hz. İsa müxtəlif yönləri ilə digər peyğəmbərlərdən fərqli bir konuma malikdir. Allahın üstün elmlərlə dəstəklədiyi bu qiymətli qulu daha beşikdəykən danışmış, dünyada qaldığı müddət içərisində ətrafındakı insanlara böyük möcüzələr göstərmişdir. Onun bu xüsusi vəziyyətinin digər bir dəlili də, Allah Dərgahına alınışı və təkrar dünyaya göndəriləcəyinə dair Quranda əhəmiyyətli işarələrin olmasıdır. ("Nisa" surəsi, ayə 156-159,"Ali İmran" surəsi, ayə 55,"Maidə"surəsi, ayə 117,"Zuxruf"surəsi, ayə 57-61,"Ali İmran" surəsi, ayə 45-48,"Maidə"surəsi, ayə 110,"Ali İmran" surəsi, ayə 59,"Məryəm"surəsi, ayə 33) Bu ayələrin bir dənəsində "Şübhəsiz ki, o, qiyamət saatı üçün bir əlamətdir. Ona şəkk etməyin və Mənə tabe olun. Bu, doğru yoldur!" ("Zuxruf" surəsi, ayə 61) buyurulmaqdadır. Bu ayənin Hz. İsanın axır zamanda yer üzünə dönüşünə açıq bir işarə daşıdığını söyləyə bilərik. Çünki Hz. İsa, Quranın endirildiyindən təxminən altı əsr əvvəl yaşamışdır. Başqa sözlə bu ilk həyatını "qiyamət saatı üçün bir məlumat" yəni bir qiyamət əlaməti olaraq anlaya bilmərik. (Baxın, Məsih Müjdəsi, Harun Yəhya)
Ayədə işarə edilən məna, Hz. İsanın, axır zamanda, yəni qiyamətdən əvvəlki son zaman dönəmində yenidən yer üzünə dönəcəyi və bunun da bir qiyamət əlaməti olacağıdır. (Ən doğrusunu Allah bilir.)
Hz. İsanın gəlişi Quranın xeyli çox ayəsində bildirilməsinin yanında Peyğəmbər Əfəndimizin (s) hədislərində də müjdələnilmişdir. Bu hədislərdən bəziləri bu şəkildədir:
"Sizlər on əlaməti görmədikcə heç bir zaman qiyamət qopmaz... Biri də İsanın enməsi..." (Müslim, Kitabü-l Fiten: 39)      
"Vallah şübhəsiz və şübhəsiz Məryəm oğulu İsa enəcək, həm ədalətli bir hakim, ədalətli bir hökmdar olaraq enəcək..." (Ebu Hureyre r.a. / Buhari, Büyu 102, Mezalim 31, Enbiya 49; Müslim, İman 242 (155); Ebu Davud, Melahim 14 (4324); Tirmizi, Fiten 54 (2234)
Hz. İsa ilə əlaqədar hədislər haqqında İslam alimləri də düşüncələrini açıqlamışlar. Bunlardan bəziləri bu şəkildədir:
İmam Suyuti, "El Havi Lil Fetava" adlı kitabı və "El İlam bi Hukmi İsa" adlı risaləsində, bu mövzuya geniş yer vermiş və bu hədislərin mütevatir olduqlarını bildirmişdir:
"Hədis elminə vəqf olanlara gizli qalmayacağı üzrə, bu barədə zikr etdiyimiz bütün hədislər mütevatir dərəcəsinə çatmışdır. Başqa sözlə Mehdi Muntazar (gözlənilən Mehdi) haqqındakı hədis-i şəriflər mütevatir olduğu kimi, Dəccal haqqındakı hədis-i şəriflər də tevatür dərəcəsinə çatmış olub, Hz. İsanın enişi ilə əlaqədar hədis-i şəriflər də mütevatirdir." (El Havi, 2/277)
Şevkani də Hz. İsanın enəcəyinə dair hədisləri bir-bir nəql etmiş və sonunda:
"Bizim nəql etdiyimiz hədislər görüldüyü kimi tevatür həddinə çatdı. Bu bəyanımızla bu nəticəyə gəlinir ki, gözlənilən Hz. Mehdi haqqındakı hədislər, Dəccal haqqında hədislər və Hz. İsanın enməsinə dair hədislər mütevatirdir." demişdir. (Sünen-i İbn-i Mace, 10/338)
Qısaca açıqladığımız bu məlumatlar işığında ağla gələn ilk sual isə, "Hz. İsanın yer üzünə təkrar gəlişində kim olduğunun necə aydın olacağı və onun hansı xüsusiyyətlərindən tanınabileceği"dir.
Hz. İsanın axır zamanda yer üzünə yenidən göndəriləcəyi, İslamiyyəti seçərək Hz. Mehdi ilə birgə İslam əxlaqının bütün dünyaya hakimiyyətinə səbəb olacağı, Quran ayələrində və Peyğəmbər Əfəndimizin (s) hədislərində də müjdələnilmişdir. Bu müjdə istiqamətində, içində yaşadığımız axır zamanın ən əhəmiyyətli mövzularından biri Hz. İsanın hansı xüsusiyyətləri ilə tanınacağıdır.
 
Hz. İsanı Kimlər Tanıya biləcək?
Bu mövzuda müraciət edilə biləcək ən etibarlı qaynaq Qurandır. Quranın xeyli çox ayəsində peyğəmbərlər və saleh möminlər ilə əlaqədar açıqlayıcı məlumatlar vardır. Ayrıca Quran ayələrində Üstəlik möminlərə aid xüsusiyyətləri tək - tək təsbit etmək də imkan daxilindədir.
Bununla əlaqəli olaraq Hz. İsanın üstün iman xüsusiyyətləri, Quran araşdırılaraq öyrənilə bilir. Başqa sözlə Qurana uyğun gələn səmimi möminlər onda gördükləri bu üstün xüsusiyyətləri qiymətləndirib, onu tanıya bilərlər. Ancaq bu nöqtədə unudulmamalıdır ki, Hz. İsanı tanımaq hər kəs üçün mümkün olmaya bilər. Bu mövzu ilə əlaqədar Bədiüzzaman Səid Nursi bunları söyləməkdədir:
"Hz. İsa (Ə.S) gəldiyi vaxt, hər kəsin onun İsa olduğunu bilməsi lazım deyil. onun yaxınları və irəli gələn kəslər, imanın nuru ilə onu tanıyarlar. Yoxsa açıqca hər kəs onu tanımayacaqdır." (Məktubat, s. 54)
Yuxarıdakı sözündə görüldüyü kimi, Bədiüzzaman da Hz. İsanın yer üzünə döndüyü ilk illərdə ancaq yaxın ətrafının onu tanıya biləcəyini bildirmişdir. Yaxınında olan bu insanların onu tanımasının isə ancaq 'imanın nuru' ilə ola biləcəyini ifadə etmişdir. Burada 'imanın nuru' ilə nə nəzərdə tutulduğuna toxunmaq lazımdır. 'İmanın nuru' Allahın varlığına, birliyinə inanan və Qurana uyğun gələn insanlara Rəbbimizin verdiyi bir anlayışdır. Möminlər Allahın verdiyi bu anlayışla, hadisələri çox açıq olaraq qiymətləndirə bilir, bir çox mövzunun kompleks kimi görünən nöqtələrini rahatca qavraya bilirlər. Quranda bildirildiyi kimi möminlər, ətraflarındakı hər şey üzərində dərin düşünən, başqa sözlə hadisələrdəki detalları Quran əxlaqına görə qiymətləndirən insanlardır. Necə ki bir ayədə Allah, səmimi ürəklə iman edib hər hadisənin incəliyini və dərinliyini qavramağa çalışan, gördükləri detallarda özlərini yaradan Allahın böyüklüyünü, gücünü qavrayaraq Ondan qorxanlara 'doğrunu səhvdən ayırma' mövzusunda anlayış verəcəyini bildirmişdir:
"Ey iman gətirənlər! Əgər Allahdan qorxsanız, O sizə haqla - nahaqqı ayırd edən (bir nur) verər, günahlarınızın üstünü örtüb sizi bağışlayar. Allah böyük lütf sahibidir!" ("Ənfal" surəsi, ayə 29)
Bu ayə istiqamətində düşünüldüyündə, Hz. İsanı yer üzünə dönüşündə tanıyıb ona itaət edəcək olanların da, Allaha və Qurana iman edən, hər hadisəni dərininə düşünüb qavramağa çalışan insanlar olacağı aydın olmaqdadır. Necə ki Bədiüzzaman Səid Nursi bir başqa sözündə mövzuya belə diqqət çəkir:
"Hətta Həzrət-i İsa Əleyhissalamın nuzulü dahi və özü İsa Əleyhissalam olduğu, nur-u imanın diqqəti ilə bilinir; hər kəs bilə bilməz." (Şüalar, s. 487)
 
Yer Üzündə Heç bir Qohumu, Tanıyanı, Ailəsi Olmamasıyla Tanınacaq
Hz. İsa Quranda bildirilən peyğəmbər xüsusiyyətlərinin yanında başqa xüsusiyyətlərlə də tanına biləcək. Şübhəsiz bunlardan ən əhəmiyyətlisi, Hz. İsanın dünyada bir ailəsinin, heç bir qohumunun, köhnədən tanışı tək bir adamın olmamasıdır.
Hz. İsa yenidən yer üzünə gəldiyində ətrafında özünü tanıyan heç kim olmayacaq. Onun fiziki xüsusiyyətlərini, simasını ya da səs tonunu bilən tək bir adam dahi çıxmayacaq. Dünya üzərində tək bir adam "mən onu daha əvvəldən tanıyıram, filanca zaman görmüşdüm, onun ailəsi və yaxınları bu kəslərdir" kimi bir iddiada ola bilməyəcək. Çünki onu tanıyan bütün insanlar bundan təxminən olaraq 2000 il əvvəl yaşamış və ölmüşlər. Anası Hz. Məryəm, Hz. Zekeriya, dövrün Yəhudi qabaqda gələnləri və şəxsən Hz. İsadan təbliğ almış olan insanlar vəfat etmişlər. Başqa sözlə ikinci dəfə yer üzünə gəlişində, onun doğumuna, uşaqlığına, gəncliyinə və yetkinliyinə şahid olmuş tək bir kimsə olmayacaq və onun haqqında heç kim heç bir şey bilməyəcək.
Hz. İsa Allahın "OL" əmri ilə atasız olaraq dünyaya gəlmişdir. Aradan əsrlər keçdikdən sonra isə bilinən heç bir qohumu olmaması çox təbiidir. Allah, Hz. İsanın bu vəziyyətini Quranda Hz. Adəmin yaradılışına bənzətməkdə və belə buyurmaqdadır:
"Allah yanında İsa da Adəm kimidir. Allah onu torpaqdan yaratdı. Sonra ona: "Ol!" - dedi, o da oldu. ("Ali İmran" surəsi, ayə 59)
Ayədə də bildirildiyi kimi Allah Hz. Adəmə "Ol" demişdir və Hz. Adəm yaradılmışdır. Elə Hz. İsanın ilk yaradılışı da Allah 'ın "Ol" deməsi ilə reallaşmışdır. Hz. Adəmin ana və atası yoxdur, Hz. İsanın ilk dünyaya gəlişində isə yalnız anası Hz. Məryəm vardır; lakin yer üzünə yenidən gələcəyi ikinci səfərdə onun anası da həyatda olmayacaq. Aradan əsrlər keçdikdən sonra bilinən heç bir qohumu olmadan yer üzündə olacaq.
Şübhəsiz bu sayədə Hz. İsanın yer üzünə yenidən gəlişində, onun Hz. İsa olduğundan şübhə edilə biləcək bir vəziyyət meydana gəlməyəcək. Saxta məsihlik iddiasında olan kəslərin isə yalanları asanca aydın ola biləcək. Çünki bütün uşaqlığı insanlar arasında keçmiş, çox sayda uşaqlıq şəkilinə sahib, özünü kiçikliyindən etibarən tanıyan saysız adama sahib bir insanın Hz. İsa olduğunu iddia etməsinin nə cür ağıl xarici bir iddia olduğu açıqdır.
 
Hz. İsanı Hansı Xüsusiyyətləri ilə Tanıya bilərik?
Daha əvvəl ifadə olunduğu üzrə, bu problemin cavabını tapmaq üçün Quran ayələri araşdırıldığında görülən ilk işarə, ayələrdə izah edilən, peyğəmbərlərin sahib olduqları ortaq xüsusiyyətlər olacaq. Elə isə bəzi əlamətlərlə özünü müəyyən edib, diqqət çəkəcək olan Hz. İsanı tanımaq üçün Quranda bildirilmiş olan bu peyğəmbər xüsusiyyətlərinin nələr olduğunu araşdırmaq lazımdır. Əlbəttə peyğəmbərlərlə əlaqədar Qurandan çıxarıla biləcək yüzlərlə əlamət vardır. Ancaq bu hissədə zahirdən baxan bir gözlə qiymətləndirə biləcək ən diqqətə çarpan xüsusiyyətlər ələ alınacaqdır.
 
1. Üstün Əxlaq Xüsusiyyətləri ilə Digər İnsanlardan Ayrılır
Allahın seçib göndərdiyi hər mübarək peyğəmbər kimi, Hz. İsa da bütün üstün əxlaq xüsusiyyətlərini üzərində daşıyır. Onu digər insanlardan ayıran ən diqqətə çarpan fərq, yaşadığı cəmiyyət içində alışılmamış bir şəkildə ortaya çıxan yüksək şəxsiyyətidir. Belə ki xalq arasında heç rast gəlinməyən, insanların vərdiş etmədiyi və görər görməz təsirlənəcəkləri əxlaqi xüsusiyyətlərə malikdir. Allaha olan etibarı və imanı ilə son dərəcə qərarlı, cəsarətli, cəmiyyətin təsiri altında qalmayan, əksinə hər kəsi təsir edən, güclü bir insandır.
Allah, peyğəmbərləri digər insanlara görə üstün xüsusiyyətlərlə yaratdığını yuxarıdakı ayələrdə açıqca bildirmişdir. Bu mövzu ilə əlaqədar Quranda keçən daha xeyli çox nümunə vardır. Məsələn "...İbrahim özü bir ümmət idi..." ("Nəhl"surəsi, ayə 120), "Qüvvət və bəsirət sahibi olan bəndələrimiz İbrahimi, İshaqı və Yəqubu da yad et!" ("Sad" surəsi, ayə 45), "Şübhəsiz ki, onlar dərgahımızda seçilmiş ən yaxşı kimsələrdəndirlər!" ("Sad" surəsi, ayə 47), "... Bizi Öz mömin bəndələrinin çoxundan üstün tutan Allaha həmd olsun!" ("Nəml"surəsi, ayə 15) ayələrində bildirilən ifadələr, peyğəmbərlərə verilən üstünlüklərin bir hissəsini xəbər verməkdədir. Hz. İsa da Allahın seçkin kıldığı peyğəmbərlərdəndir. Bir ayədə belə buyurulur:
"Bu Peyğəmbərlərin bəzisini digərindən üstün etdik. Allah bunlardan bəzisi ilə danışmış, bəzisinin isə dərəcələrini yüksəltmişdir. Məryəm oğlu İsaya açıq möcüzələr verdik və onu müqəddəs ruhla qüvvətləndirdik..." ("Bəqərə"surəsi, ayə 253)
 
2. Peyğəmbərlərə Xas Üz İfadəsi ilə Tanınacaq
Elçilərin üstünlüklərinin gərək məlumat tərəfindən, gərəksə fiziki xüsusiyyətləri ilə olduğu da Quranda bildirilir:
"...(Peyğəmbər onlara) dedi: "Allah sizdən ötrü onu seçmiş elm və bədəncə ona üstünlük vermişdir. Allah Öz mülkünü istədiyinə verər. Allah (lütf və kərəmi ilə) genişdir, biləndir!"" ("Bəqərə"surəsi, ayə 247)
Məlumat tərəfindən, ağıl tərəfindən, bədən tərəfindən, əxlaq tərəfindən üstün qılınmış bir insan olaraq Hz. İsanın üzündə peyğəmbərlərə xas bir ifadə olacaq. Sahib olduğu güclü Allah qorxusunun və dərin imanının nuru, üzünə əks olunacaq. Peyğəmbərlərə xas olan nurlu ifadə o dərəcə açıq olacaq ki, onu görənlər digər insanlara müqayisə ilə çox üstün bir insanla qarşılaşdıqlarının fərqinə varacaqlar. Ancaq unutmamaq lazımdır ki, əlbəttə hər kəs bunu qəbul etməyə bilir. Kimi insanlar içlərində edilən həsəd və kin səbəbi ilə, bu əxlaqi üstünlüyü göz ardı edə bilirlər. İçdən içə fərqində olsalar da, qürurları və böyüklük ehtirasları səbəbi ilə anlamazlıqdan gələ bilirlər. Yalnız imanında səmimi olanlar, bu üstünlüyü görüb lazımı kimi təqdir edə biləcəklər.
Allah, Hz. İsanın həm dünyada həm də axirətdə "... şanı uca və (Allaha) yaxın olanlardandır." ("Ali İmran" surəsi, ayə 45) olduğunu bildirmişdir. Quran əxlaqının bir təcəllisi olaraq bütün peyğəmbərlər kimi Hz. İsa da ətrafındakı insanlar arasında möhtərəmliyi ilə, seçmə və şərəfli olması ilə tanınacaqdır.
 
3. Hikmət və Hitabet Gücü Çox Yüksəkdir
"Onlar Bizim kitab, hökm və peyğəmbərlik verdiyimiz kimsələrdir..." ("Ənam"surəsi, ayə 89)
Allah, müxtəlif qövmlərə təbliğ etmələri, onları xəbərdar edib qorxutmaları üçün göndərdiyi peyğəmbərlərini eyni zamanda hikmət sahibi də etmişdir. Hikmətli bir izahat, məqsədəuyğun danışmalar, doğruya dəvət edici və pislikdən çəkindirmək kimi rəftarlar bütün peyğəmbərlərin ortaq xüsusiyyətləridir. Necə ki Quranın daha xeyli çox ayəsində tək - tək peyğəmbərlərə verilən hikmətə də diqqət çəkilir. Məsələn, Hz. Davud üçün "... ona hikmət və düzgün hökm vermək qabiliyyəti bəxş etmişdik." ("Sad"surəsi, ayə 20), Hz. Yəhya üçün, "... Biz uşaq ikən ona hikmət verdik." ("Məryəm"surəsi, ayə 12), Hz. Musa üçün, "Yetkinləşib kamilləşəndə ona hikmət və elm verdik..." ("Qəsəs"surəsi, ayə 14), Hz. Loğman üçün, "Həqiqətən, Loğmana: "Allaha şükr et!" (- deyə) hikmət verdik..." ("Loğman" surəsi, ayə 12), Hz. İbrahim üçün, "... Halbuki Biz İbrahim övladına da kitab və hikmət vermişdik..." ("Nisa"surəsi, ayə 54) deyə bildirilmişdir.
Allah, "Allah İstədiyi şəxsə hikmət bəxş edər. Kimə hikmət bəxş edilmişsə, ona çoxlu xeyir verilmişdir...." ("Bəqərə" surəsi, ayə 269) ayəsi ilə, bütün peyğəmbərlərin hikmət verilərək mükafatlandırıldığını bildirmişdir.
Hz. İsanın Allahın bir elçisi olaraq hikmətlə mükafatlandırıldığına və bunu öz qövmünə də bildirdiyinə Quranda belə diqqət çəkilmişdir:
"Allah belə buyuracaq: "Ya Məryəm oğulu İsa! Sənə və anana olan nemətimi yadına sal. O zaman səni müqəddəs ruhla qüvvətləndirmişdim. Sən beşikdə olanda da, yetkin çağında da adamlarla danışdırdım. Sən kitabı, hikməti, Tövratı və İnili öyrətmişdim..." ("Maidə"surəsi, ayə 110)
Bu ayələr istiqamətində Hz. İsanı tanımaq üçün bir başqa işarənin də, onun edəcəyi "hikmətli, məqsədəuyğun və çox təsirli danışmalar" olduğu aydın olmaqdadır. Digər bütün mövzularda olduğu kimi hikmətli danışma da, peyğəmbərlərə xas çox diqqət çəkici bir xüsusiyyətdir. Quranı özlərinə rəhbər əldə etmiş olan möminlər, Hz. İsanın danışmalarının digər bir ayədə də ifadə olunduğu kimi "Biz hələ onun yanında daha nələr olduğunu da bilirik." ("Kəhf"surəsi, ayə 91) ehtiva etdiyini və bunun ancaq Allahın seçdiyi elçilərə xas olduğunu anlayarlar.
Göstərdiyi üstün ağıl, etdiyi qüsursuz diaqnozlar, gətirdiyi həllər hər vaxt çox məqsədəuyğun olub Allahdan xüsusi olaraq verilmiş bir hikmətin ən açıq əlamətlərini meydana gətirəcək. Beləcə üstün şəxsiyyəti və ağılı açıqca gözə dəyəcək.
 
4. Çox Etibarlıdır
Quranda bildirildiyi üzrə hər elçi göndərildiyi birliyə ilk olaraq "Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar olunası bir peyğəmbərəm!" ("Şuəra"surəsi, ayə 107) ifadəsi ilə sözə başlayaraq özünü tanıtmışdır. Peyğəmbərlərin bu etibarlılıqları, Allahın əmrlərinə, bildirdiyi din əxlaqına əksiksizcə uymalarından qaynaqlanır. Heç bir vəziyyətdə doğru yolun, İslam əxlaqının xaricinə çıxmazlar. Yalnız Allahın razılığını qazanmaq istəmələrindən ötəri kimsəyə boyun əyməzlər. Quranda həmən bütün peyğəmbərlərin bu xüsusiyyətlərini ön plana çıxardıqları xəbər verilməkdədir. Məsələn, Hz. Musanın özünü qövmünə tanıtması Quranda belə xəbər verilməkdədir:
"And olsun ki, Biz onlardan əvvəl Firon qövmünü imtahana çəkmişdik. Onlara möhtərəm bir peyğəmbər gəlmişdi. (O demişdi:) "Allahın bəndələrini mənə verin. Həqiqətən, mən sizin üçün mötəbər bir peyğəmbərəm!" ("Duxan" surəsi, ayə 17-18)
Ancaq qövmləri elçilərin bu əhəmiyyətli xüsusiyyətlərini hər vaxt təqdir edə bilməmişlər. Hətta çox vaxt elçilərlə əlaqədar səhv zənnləri olmuşdur. Çünki öz cahiliyyə sistemlərini tərk edib onların dəvət etdiyi haqq dinə uymaq istəməmişlər. Ancaq aradan müəyyən bir zaman keçdikdən sonra elçilərin ən etibarlı insanlar olduqları qövm içində də qəbul görülmüşdür.
Quranda bildirilən peyğəmbərlərin bu xüsusiyyətləri şübhəsiz Allahın bir elçisi olaraq Hz. İsada da görüləcək. Hz. İsa dünyaya ikinci gəlişində, Allahın dəyişməz bir qanunu olaraq xalq arasında etibarlılığı ilə diqqət çəkəcək. Allah, digər bütün elçilərinə olduğu kimi, Hz. İsaya da kömək edəcək və onun nə qədər əmin bir insan olduğunu zamanı gəldiyində insanlara göstərəcək.
 
5. Allahın Qoruması Altında Olacaq
And olsun ki, peyğəmbər bəndələrimiz haqqında əvvəlcədən bu sözümüz deyilmişdi: "Onlar mütləq qalib gələcəklər. Bizim əsgərlərimiz (möminlər) labüd olaraq (kafirlərə) zəfər çalacaqlar!" ("Saffat" surəsi, ayə 171-173)
Allah hər vaxt elçilərini digər insanlardan üstün etmişdir. Tarix boyunca göndərilən hər peyğəmbər, Allahın köməkliyi ilə düşmənlərinə qarşı üstünlük qazanmış, onların qurduqları tələlərdən qorunmuşdur. Aldıqları hər qərar, tətbiq etdikləri hər üsul həmişə xeyrlə və müvəffəqiyyətlə nəticələnmiş, Rəbbimiz onları hər vəziyyətdə dəstəkləmişdir.
Başqa sözlə Allahın elçisi Hz. İsanı gözləyən möminlər üçün yol göstərici bir başqa işarə də onun hər işinin müvəffəqiyyət ilə nəticələnməsi olacaq. Belə ki aldığı hər qərar, tətbiq etdiyi hər üsul özü və ətrafındakı möminlər üçün xeyirli nəticə verəcək. Hətta ilk baxışda mənfi kimi görünən hadisələr belə bir müddət sonra müsbət hala gələcək. Hz. İsanın aldığı bütün qərarların ən doğrusu, ən ağılçısı olduğunu bu hadisələr isbat edəcək. Çünki Allah Quranda elçilərinin hər nə olursa olsun bütün çətinliklərə baxmayaraq üstün gələcəklərini, onları qəti olaraq köməyi ilə dəstəkləyəcəyini vəd etmişdir.
Allahın bu vədi ilə etməyə qərar verdiyi hər işdə Hz. İsanın əldə edəcəyi müvəffəqiyyət və bərəkət, həm düşmənlərinin, həm də yanındakı inananların diqqətini çəkəcək qədər açıq olacaq. Düşmənləri də, bu vəziyyətin fövqəladəliyini fərq edəcək ancaq bunun Allahdan gələn bir kömək olduğunu təqdir edə bilməyəcəklər. Hər işinin müvəffəqiyyətli olmasına, atdığı hər addımın doğru olmasına bir məna verə bilməyəcəklər. Çünki onların məqsədi, 'özləri kimi bir bəşər' olaraq gördükləri bu mübarək insana qarşı üstün gəlməkdir. Ancaq "Sonra peyğəmbərlərimizi və iman gətirənləri xilas edərik. Möminləri belə xilas etmək Bizə vacibdir." ("Yunus" surəsi, ayə 103) ayəsində də bildirildiyi kimi, Allah bu mövzuda etdikləri hər şeyi nəticəsiz çıxaracaq və elçisinə kömək edəcək. Ona qurulan tələlər, açılan döyüşlər heç bir zaman müvəffəqiyyətli bir nəticəyə çata bilməyəcək.
 
6. Etdikləri Üçün Qarşılıq Gözləməyəcək
Bütün elçilərin daşıdığı ortaq bir xüsusiyyət də, etdikləri heç bir şey üçün ödəniş gözləməmələridir. Etdikləri böyük xidmətlər qarşılığında gözlədikləri tək şey Allahın razılığıdır. Ətraflarındakı heç kimdən bir ödəniş, bir fayda tələb etməzlər. Necə ki Quranda da, bütün elçilərin bu xüsusiyyəti üzərlərində daşıdıqları və bunu sözlə də dilə gətirdikləri belə bildirilməkdədir:
"Ey camaatım! Mən buna görə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatımı vermək yalnız məni Yaradana aiddir. Məgər dərk etmirsiniz?" ("Hud" surəsi, ayə 51)
Elçilərin daşıdıqları bu üstün xüsusiyyət, Hz. İsada da görüləcək. Allahın peyğəmbəri olaraq bütün insanları İslam dininə dəvət edəcək, ancaq etdiyi şeylərin qarşılığında heç bir maddi çıxar, bir ödəniş tələbi olmayacaq. Quranda bildirilən bütün elçilər kimi etdiyi hər şeyin qarşılığını Allahdan gözləyəcək və bu xüsusiyyəti ilə də gərək yaxın ətrafında, gərəksə içində olduğu cəmiyyətdə diqqət çəkəcək.
Ancaq bu nöqtə unudulmamalıdır ki, digər mövzularda olduğu kimi bu mövzuda da onu ancaq səmimi iman sahibləri təqdir edə bilərlər. İçində olduğu cəmiyyət Hz. İsanın bu xüsusiyyətini fərq etsə belə, kimi düşmənləri onu maneə törətmək üçün digər bütün peyğəmbərlərə edildiyi kimi müxtəlif böhtanlarda ola bilirlər. Bu böhtanların arasında şübhəsiz onun "etdikləri qarşılığında bir çıxar təmin etməyə çalışdığı, mənfəət güddüyü" bənzəri günahlandırmalar da olması mümkündür. Ancaq Allah hər mövzuda işinin xeyrlə nəticələnməsinə icazə verdiyi kimi, bu mövzuda da inkarçıların böhtanlarının əsassızlığını tək - tək ortaya çıxarar və elçisinə kömək edər.
 
7. Möminlərə Qarşı Şəfqətli və Mərhəmətli Olacaq
Peyğəmbərlərdə görülən ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərdən biri də "mərhəmət və şəfqət"dir. Peyğəmbərlər hər vaxt yanlarındakı möminlərə qarşı çox şəfqətli və mərhəmətli olmuşlar, onların dünyadakı və axirətdəki vəziyyətlərini düzəltmək üçün çalışmışlar. Hz. İsanın əxlaqının ən diqqətə çarpan xüsusiyyətlərindən biri də möminlərə qarşı olan bu şəfqəti və mərhəməti olacaq. Allah, göndərdiyi elçilərdə çox sıx olaraq görülən bu xüsusiyyəti Quranda belə bildirmişdir:
"Sizə özünüzdən bir peyğəmbər gəldi ki, sizin əziyyətə düşməyiniz ona ağır gəlir, o sizi çox istəyir, möminlərə şəfqətlidir, mərhəmətlidir!" ("Tövbə" surəsi, ayə 128)
Elə Hz. İsa da bu ayədə bildirildiyi kimi ətrafındakı möminlərə qarşı son dərəcə "müşfiq və qoruyucu" bir rəftar içərisində olacaq və bu bənzərsiz səmimiyyət və candanlıq onun Hz. İsa olduğunun ən aydın olan dəlillərindən birini meydana gətirəcək.
 
Axır Zaman Müjdəsi
Yazı boyunca Quran ayələri işığında, axır zamanda yer üzünə ikinci dəfə gələcək olan Hz. İsanın tanınmasını təmin edəcək müəyyən başlı xüsusiyyətləri araşdırdıq. Heç şübhəsiz Hz. İsanın tanınmasını təmin edəcək, onun müqəddəs şəxsiyyətinin və icraatlarının ən əhəmiyyətli dəlillərindən biri də özü kimi axır zamanda ortaya çıxacaq olan Hz. Mehdi ilə birlikdə hərəkət etməsi olacaq. Peyğəmbərimizin (s) hədislərində və İslam alimlərinin əsərlərində bildirilən bu mövzu bir hədisdə bu şəkildə bildirilməkdədir:
Ebul Hasen Muhəmməd b. El- Sencerinin rəvayətinə görə;
"Xəbərlər çoxaldı və Hz. Mehdinin gəlməsi və onun Əhl-i Beytdən olmasına dair kainatın Əfəndisindən rəvayətlər artmışdır. Rəvayətlərdə Hz. Mehdinin gəlib 7 il hökm edəcəyi, yer üzünü ədalətlə dolduracağı, Hz. İsa (as) ilə birgə gəlib Fələstin diyarında Dəccalı yox etmə barəsində Hz. İsaya kömək edəcəyi, Hz. İsanın (as), arxasında olduğu halda bu millətə namaz qıldıracağı uzunca hekayəsində izah edilməkdədir." (Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi “Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi”)
Bədiüzzaman Səid Nursi də Risalə-i Nur Külliyatında bu gerçəyə bu şəkildə diqqət çəkmişdir:
"Şəxs-ı İsa Əleyhissalamın qılıncı və maktul olan (yox edilən) şəxs-ı Dəccalın, təşkil etdiyi dəhşətli maddininlik (materializm) və dinsizlik əzəmətli heykəli və şəxs-ı mənəvisini məhv edəcək ancaq İsevi ruhaniləridir ki; o ruhanilər, din-i İsevinin həqiqətini (Xristianlığın əsaslarını) həqiqət-i İslamiyə ilə mezcederek (qataraq) o qüvvətlə onu dağıdacaq, mənən öldürəcək. Hətta "Həzrət-i İsa Əleyhissalam gəlir. Həzrət-i Mehdiyə namazda iktida edər (uyar), tabe olur." Deyə rəvayəti bu ittifaqa və həqiqət-i Kuraniyenin mutbuiyetine və hakimiyyətinə (Quran əsaslarının hakimiyyətinə) işarə edər." (Şüalar, s. 493)
Bədiüzzamanın da ifadə etdiyi kimi Hz. İsa və Hz. Mehdi "Qızıl Dövrə" səbəb olacaq ortaq fikiri mübarizələri ilə, Dəccalı ortadan qaldıracaq, din əxlaqını bütün dünyaya yayacaq və bütün inananların dincliyinə və rifahına səbəb olacaqlar.
Ayrıca axır zamanın ilk dövrlərində yaşanan hər cür pozulma, qarışıqlıq və çətinlik ortadan qalxacaq, bir-biri ardınca davam edən böyük fəlakətlər, döyüşlər, ağrılar bu iki müqəddəs şəxsin ortaq mübarizələri ilə sona çatacaq. İnkarçıların səbəb olduğu bəzi fəlsəfi sistemlərin səbəb olduğu degenerasiya, mənəvi boşluq və əxlaqi pozulma yerini bütün inanan insanların əsrlərdir həsrətini çəkdikləri, Quran əxlaqının hakim olacağı "Qızıl Dövr" deyilən müqəddəs dövrə buraxacaq. Rəbbimiz bütün insanları axır zamanın böyük qarışıqlığından qurtaracaq və bolluğun, bərəkətin və ədalətin yaşanacağı bir nemətə qovuşduracaq. Uca Allah yer üzündəki nurunu elçiləri vasitəsi ilə tamamlayacağını ayələrdə belə müjdələmişdir:
"Onlar Allahın nurunu ağızları ilə söndürmək istəyirlər. Allah isə kafirlərin xoşuna gəlməsə də, ancaq Öz nurunu tamamlamaq istər. Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, onu (İslamı) bütün dinlərin fövqündə etmək üçün Öz Peyğəmbərini doğru yolla və haqq dinlə göndərən Odur!" ("Tövbə" surəsi, ayə 32-33)
 
Hz. İsanın Hilyesi (Fiziki) Xüsusiyyətləri Müxtəlif İslami Qaynaqlarda
Hz. İsanın fiziki xüsusiyyətləri ilə əlaqədar da xeyli çox hədis və məlumat vardır. Bunlardan bir qisimi belədir:
 1 "Uzuna yaxın orta boylu"
2 "Rəngi qırmızı ilə ağa yaxın"
3 "Üzərində boyanmış iki paltar vardır."
 4 "O dərəcə təmiz ki özünə yaş toxunmadığı halda başı su damladar kimidir." (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s.499)
 (Ebu Davud, Melahim,4324)
 "O kızıl, buruq saçlı və geniş sinəlidir. O, salibi (xaçı) qıracaq, cizye üsulunu qaldıracaq, İslamdan başqa heç bir dini qəbul etməyəcək... Allahdan başqa heç bir kimsəyə və heç bir şeyə ibadət edilməyəcək. Həzrət-i Muhəmmədin (s) yolu üzrə hökm verəcək, özü Peyğəmbər olduğu halda Peyğəmbərə tabe olacaq və Muhəmmədin (as) ümmətindən olacaq, Peyğəmbərin ümməti və səhabəsi olacaq. Çünki o, onu Merac gecəsi görmüşdür. Elə isə səhabələrin ən fəzilətlisi olacaq." (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s. 182)
 "Geceleyin yürütüldüyüm (Meraca getdiyim) zaman Musaya (as) qovuşdum. (Peyğəmbər onu təvsif edərək:) Bir də gördüm ki, O Şenüe qəbiləsi kişilərindən biri kimi kara yağız, uzun boylu, balıq ətli, düz saçlı bir şəxsdir. İsaya da qovuşdum (Peyğəmbər onu da təvsif edərək: İsa, orta quruluşlu, sanki hamamdan çıxmış kimi al çöhrəli idi." (Sahih-i Müslim, 2/1053)
 "Mən bu gecə özümü yuxumda Kəbədə gördüm. Qəflətən əsmər bir adam gördüm. Sanki o əsmər insanlardan ən gözəli, başının saçı iki çiyini arasında sallanırdı, (yeni) daranmış və təmizlənmişdi də başının saçı su damladırdı. İki əlini iki adamın iki çiyininə qoyaraq Beyti təvaf edirdi. (Orada olanlara) bu kimdir? deyə soruşdum. Onlar: bu Məryəmin oğulu Məsih (İsa)dır dedilər." 
(Sahih-i Buhari, 9/177)
ALLAHU ƏKBƏR
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
GERÇƏYİ DÜŞÜNDÜNÜZMÜ?