İSLAMA XİDMƏT
   
 
  9. Hz. Mehdi necə tanınacaq? 2

MƏQALƏ: 9

 HARUN YAHYA
 
Hz. Mehdi Necə Tanınacaq? (2)
(Hz. Mehdinin Fiziki Xüsusiyyətləri)
 
Peyğəmbərimiz (s) hədislərində Hz. Mehdinin istər fiziki, istərsə əxlaqi xüsusiyyətləri haqqında xeyli çox tanıdıcı məlumat vermişdir. Hz. Mehdinin əxlaqının, öz əxlaqına bənzədiyini bildirmiş, onun Allah qorxusunu və gözəl əxlaqını tərifləmişdir. Peyğəmbər Əfəndimiz (s) Hz. Mehdinin, insanların dünyada və axirətdəki qurtuluşlarına səbəb olacaq çox qiymətli bir kimsə olduğunu ifadə etmişdir.
 
Son bir neçə on ildir yer üzündə meydana gələn qarışıqlıq, zülm, terror və döyüş mühiti, fitnələr, qıtlıqlar, zəlzələlər Hz. Mehdinin ortaya çıxışının əlamətlərindəndir. Bu məlumata sahib olmaq da Müsəlmanları, Hz. Mehdinin gəliş əlamətləri və Mehdinin sifətləri haqqında daha detallı məlumat əldə etməyə sövq etməkdədir. Bu mövzuda öyrəniləcək hər yeni məlumat, Müsəlmanların həyəcanını daha da artıracaqdır.
Hz. Peyğəmbərimiz (s) Müsəlmanlara, axır zamanda Hz. Mehdinin ortaya çıxışını müjdələmişdir. Peyğəmbər Əfəndimiz (s) bu müjdəni Müsəlmanlara verərkən belə buyurmuşdur:
Bu xəbər iman edənlərin şövq və həyəcanını artıran çox böyük bir müjdədir. Peyğəmbər Əfəndimizin (s) hədisləri ilə birlikdə, İslam alimləri də, yaşadıqları dövrlərdən günümüzə qədər çatmış əl yazması əsərləri ilə, o zamandan bu günə, bu böyük müjdənin şövq və həyəcanını daşımışlar, inananlar üçün bu mövzunun canlı tutulmasına və təqibinə səbəb olmuşlardır. Elə içində olduğumuz bu dövrdə ortaya çıxan əlamətlər bizə, Hz. Mehdinin çıxışının yaxın olduğunu göstərməkdədir.
Necə ki, yaşadığımız illərdə yer üzündə meydana gələn qarışıqlıq, zülm, terror və döyüş mühiti, fitnələr, qıtlıqlar və zəlzələlər Hz. Mehdinin ortaya çıxışının əlamətlərindəndir. Bu məlumata sahib olmaq da Müsəlmanları, Hz. Mehdinin gəliş əlamətləri və Mehdinin sifətləri haqqında daha detallı məlumat əldə etməyə sövq etməkdədir. Bu mövzuda öyrəniləcək hər yeni məlumat Müsəlmanların həyəcanını artıracaqdır.
Peyğəmbərimiz Hz. Muhəmmədin (s) hədislərində Hz. Mehdinin fiziki xüsusiyyətləri bu şəkildə yer almaqdadır:
"...Dünyanın ömüründən yalnız bir gün qalsa belə, Allah mənim Əhl-i Beytimdən bir şəxs göndərəcək. O dünyanı (daha əvvəl) zülmlə olduğu kimi ədalətlə dolduracaqdır." (Sünen Ebu Davud, Cilt 14, s. 402)
 
 
Peygamberimizin (s) Soyundandır
Bütün peyğəmbərlər bir-birinin soyundandır. Hz. Mehdi də hədislərdə ifadə olunduğuna görə bu soydan gəlməkdədir. Xalq arasında Peyğəmbərimizin (s) soyundan gələn kəslərə Seyyid deyilməkdədir.
Hz. Mehdinin Peyğəmbərimizin (s) soyundan gəldiyini bildirən hədislərdən bir qisimi isə bu şəkildədir:
Hz. Əlinin (r.a) rəvayətinə görə Rəsulullah belə buyurdu: "Qiyamətin qopması üçün zamanda yalnız bir gündən başqa vaxt qalmamış da olsa Allah (c. c.) mənim Əhl-i Beytimdən bir şəxsi (Mehdini) göndərəcək." (Sünen-i Ebu Davud, 5/92)
"Mənim Əhl-i Beytimdən bir şəxs bütün dünyaya hakim olana qədər günlər və gecələr getməz." (En-Necmu’s Sakıb, Ukayli)
Səid b. əl Müseyyebdən, Peyğəmbərimiz (s) belə buyurdu: "Mehdi, qızım Fatimənin nəsilindəndir." (Sünen-i İbn Mace, 10/348)
"Mehdi ilə müjdələnin. O Qüreyşdən və Əhl-i Beytimdən bir adamdır."(Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 13)
"Mehdi, mənim uşaqlarımdan biridir. Üzü səmada parlayan ulduz kimidir.''
(Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi’nin “Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi”)
Peyğəmbərimiz belə buyurmuşdur:
"Mənim nəsilimdən olan 40 yaşındakı Mehdidir. Üzü səmada parlayan ulduz kimidir." (Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi “Risaletül Meşreb Elverdi fi Mezhebil Mehdi”)
Rəsulullah belə buyurmuşdur:
"Mehdi mənim uşaqlarımdandır. Onun üzü, parlaq ulduz kimidir."
(Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)
 
Gözəl Üzlü və Nurludur
"O (Mehdi) gözəl bir cavandır, gözəl üzlüdür. Üzünün nuru başına və saçlarının qarasına qədər yüksəlir."
(Mehdilik ve İmamiye, s. 153/ İkdüd Dürer’den)
"Üzü parlayan ulduz kimi nurludur."
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 33)
Peyğəmbərimiz "Mənim nəsilimdən olan 40 yaşındakı Mehdidir. Üzü səmada parlayan ulduz kimidir." şəklində buyurmuşdur.
(Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi “Risaletül Meşreb Elverdi fi Mezhebil Mehdi”)
Rəsulullah belə buyurmuşdur:
"Mehdi mənim uşaqlarımdandır. Onun üzü, parlaq ulduz kimidir."  (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)
"Gözəl üzlüdür. Üzünün nurları ona əzəmət verir."
(Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)
"O (Mehdi), orta boylu və gözəl üzlü bir gəncdir. Saçları, çiyinlərinin üzərinə sallanır. Üzünün nuru, saçının, saqqalının və başının qaralığı üzərinə gün kimi parlayar və ona ucalıq verir." (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)
"Onun üzü, parlaq ulduz kimidir. (Mer'iy b. Yusuf b. Əbi bəkir b. Əhməd b. Yusuf el-Makdisi "Feraidu Fevaidi'l Fikir Fil İmam əl-Mehdi əl-Muntazar")
 
Dişləri Parlaqdır
"Dişləri parlaqdır…" (Əli Min Hüsamettin Əl Muttaki)
 
Uylukları Uzundur
"Uylukları uzundur, rəngi Ərəb rəngidir." (Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 162-163)
 
Yanağında xal Vardır
"Mehdi, gur saqqallı, ön dişləri parlaq, üzü xallı, açıq alınlıdır. (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)
"Üzündə bir xal vardır. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki)
"Yanağında, incini xatırladan, bir ulduz kimi üzünü işıqlandıran bir işarə vardır."
(Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, “Kıyamet Alametleri” Pamuk Yayınları, Trc: Naim Erdoğan)
 
Çiyinində Nübuvvət (Peyğəmbərlik) Möhürü Vardır
"Mehdinin çiyinində Peyğəmbər Əfəndimizdəki (s) peyğəmbərlik möhü olacaqdır. (El-Kavlu’l Muhtasarr Fi Alamatil Mehdiyy- il Muntazar, s. 41)
"Çiyinində Peyğəmbərin (s) əlaməti vardır." (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 23)
"Çiyinində Peyğəmbərin (s) nişanı vardır." (Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 163)
Hədislərdən aydın olduğu üzrə, Hz. Mehdinin iki çiyini arasında Hz. Muhəmməddə (s) olduğu kimi açıq bir əlamət olan "peyğəmbərlik mührü" olacaqdır.
Cabir b. Semüredən rəvayət edilmişdir: "Resululahın möhürü göyərçin yumurtası qədər bir yumuru idi." (Sünen-i Tirmizi, 6/126)
Əbu Saib b. Yeziddən rəvayət edilmişdir: "Gözüm Peyğəmbərimizin (s) iki çiyini arasındakı möhürə ilişdi. (Sünen-i Tirmizi, 6/126)
 
Qara Saçlıdır
"Üzünün nuru başına və saçlarının qarasına qədər yüksəlir." (Mehdilik ve İmamiye, s. 153 / İkdüd Dürer’den)
"O gənc bir adamdır. Orta boyludur. Gözəl üzlüdür. Saçları, çiyinlərinin üzərinə doğru sallanır. Üzünün nurları ona əzəmət verir. Qara saçlıdır. Qara saqqallıdır."
(Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)
"O (Mehdi), orta boylu və gözəl üzlü bir gəncdir. Saçları, çiyinlərinin üzərinə sallanır. Üzünün nuru, saçının, saqqalının və başının qaralığı üzərinə gün kimi parlayır və ona ucalıq verir." (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)
 
Ümumi Görünüşü
Aşağıdakı hədislərdən də aydın olacağı kimi Hz. Mehdinin heybətli, geniş quruluşlu və diqqət çəkici bir görünüşü olduğu xəbər verilməkdədir:
"Hz. Mehdinin boyu, posu sanki Bəni İsrail ricalindədir (şəxsləri kimidir)." (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 36-29)
"Mehdi sanki Bəni İsraildən bir şəxsdir." (Tavrı onlara benzer yani heybetli ve acar.) (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 23-30)
"O açıq (geniş) alınlı... heybətli bir şəxsdir." (İkdüd dürer)
"Hz. Mehdinin bədəni İsrailidir. Hz. Mehdi, sanki Bəni İsrail ricalindəndir." (Beni İsrail vücut yapısı geniş ve heybetlidir) (İbn Hacer El Mekki)
"Cisimi, İsrail bünyəsi kimidir."  (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)
"(Xarici görünüşü) sanki İsrailoğullarından bir adama bənzəməkdədir."
(Ukayli "ən/en-Necmu's-sakıb fi Bəyanı Enne'l Mehdi min Övladı Əli b. Əbi İstəyən Alət-Mövzum vəl kamal")
"Açıq alınlıdır." (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)
"Qarını böyük..." (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)
"İki uyluk arası açıq..." (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)
"İri gövdəli..." (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)
 
Qaşı Kavislidir
"Qaşı kavisli…" (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, “Kıyamet Alametleri” Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan, s. 163)
 
Rəngi
"Hz. Mehdinin rəngi Ərəbi…" (İbn Hacer El Mekki; “El-Kavlü’l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar”, s. 15-75)
QEYD: Ərəb irqinin dəri rəngi, qırmızı ilə qarışıq ağdır.
Hz. Peyğəmbərin (s) dəri rəngi də qırmızıya çalan ağ rəng idi. Lakin, bədəninin görünən qisimləri günəş, külək kimi faktorlarla əsmərə çalırdı. Rəvayətlərdən Hz. Mehdinin dəri rənginin də Peyğəmbər Əfəndimizlə (s) eyni rəngdə olacağı aydın olmaqdadır. Bir rəvayətdə Rəsulullahın (s) dəri rəngi belə tərif edilməkdədir:
Enes b. Malik, Peyğəmbərin rəngi haqqında belə dedi: "Ağ idi. Lakin ağı əsmərə çalırdı." (İbni Kesir, Şemail’ür- Resul, s. 28)
"Qırmızı ilə qarışıq nurani ağ idi." (İbni Kəsr, Şemail'ür- Rəsul, s. 28)
"Əsmər olacaqdır." (Kıyamet Alametleri, s. 163; El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)
 
Hədislərdə Hz. Mehdinin geniş və heybətli quruluşunun yanında, başının böyük olacağı da bildirilməkdədir:
 
"Mehdi mən(im nəsilim)dəndir. Alnı geniş və açıqdır." (İmam Şarani “Ölüm - Kıyamet - Ahiret ve Ahir zaman Alametleri”, Bedir Yayınevi, s. 432-448)
 
Hədisdən də aydın olacağı üzrə, Hz. Mehdinin alın qisimi büyükdür və bu səbəb ilə böyük bir başa malikdir.
 
Yaşı
Hədislərdə ifadə olunan, Hz. Mehdinin göndərildiyi yaşlardan qəsd, onun vəzifəsinə başlayacağı, insanların onu tanıyacaqları və fəaliyyətini görüb izləyəcəkləri yaşlardır.
"Yaşı 30 ilə 40 arasında olduğu halda göndəriləcək... Mehdi mənim övladlarımdandır. 40 yaşlarındadır." (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 41)
"Mehdi mənim nəsilimdəndir. O 40 yaşındadır. Sanki üzü parlaq bir ulduzdur..."
(Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)
"O gənc bir adamdır."
(Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)
 
Burnu
"Onun alını geniş, burnu isə incə olacaqdır." (Tırmizi / Böyük Hədis Külliyatı, Rudani 5. Dəri, Səhifə 365)
"Alını geniş burnu parlaqdır." (Asrın Beklediği İnsan Mehdi, Adil Gökbayrak, s. 28)
"…kiçik burunlu…" (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, “Kıyamet Alametleri” Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan, s. 163)
 
Saqqalı
"Saqqalı bol və sıx olacaqdır." (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)
"Saqqalı sıxdır." (Qiyamət Əlamətləri, Berzenci, s. 163)
"O gənc bir adamdır. Orta boyludur. Gözəl üzlüdür. Saçları, çiyinlərinin üzərinə doğru sallanır. Üzünün nurları ona əzəmət verir. Qara saçlıdır. Qara saqqallıdır." (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)
"O (Mehdi), orta boylu və gözəl üzlü bir gəncdir. Saçları, çiyinlərinin üzərinə sallanır. Yüzünün nuru, saçının, saqqalının və başının qaralığı üzərinə gün kimi parlayar və ona ucalıq verir."
(Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)
"Mehdi, gur saqqallı..." (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)
 
Boyu
"Mehdi, orta boylu olacaqdır." (əl-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 41)
Peyğəmbər Əfəndimizin (s) də, hədislərdə Hz. Mehdi üçün bildirildiyi kimi orta boylu olduğunu rəvayətlərdən öyrənməkdəyik:
Enes B. Malik rəvayətlərdə buyurdu ki: "Rəsulullah (s) orta boylu idi. Bilindiyi kimi hədisdə keçən Rab-a sözü normal və orta boylu deməkdir. Lakin normal boy üçün uzun olan şəxsə görə bir sərhəd vardır. Çünki boyun sahibi öz qarışı ilə yeddi qarış qədər olan boya normal boy deyilir. (Tirmizi, Şemail-i Şerif, s. 15)
 
MÜXTƏLİF QAYNAQLARDA HZ. MEHDİ
Əhl-i Sünnə qaynaqlarından başqa qaynaqlara baxdığımızda da Hz. Mehdi ilə əlaqədar bənzər məlumatların yer aldığını görməkdəyik.
Məsələn; Hz. Mehdinin ortaya çıxışından əvvəl saxta mehdilərin çıxacağı və bunların etibar görməyəcəyi, bu vəziyyətlər qarşısında Mehdinin səssiz qalacağı, axır zaman olaraq adlandırılan bu dövrdə insanların əxlaqında böyük pozulmalar yaşanacağı, bəzi kəslərin xeyirli bəzilərininsə xeyirsız olacağı və bir qisiminin həlak olacağı, zühurundan əvvəl yer üzündə əxlaqi pozulmaların olacağı, inkarçı idarəçilərin, azğın müdriklərin olacağı, insanların qazanclarının azalacağı, faizin yayılacağı, zinanın çoxalacağı, azğınlığın görüləcəyi, qıtlıqların və döyüşlərin yaşanacağı, zühurunun əlamətləri olaraq Süfyaninin zühuru, bir ordunun yerə girməsi, bir səsin eşidilməsi və Bəni Abbasdan bir kimsənin həlak olması, Beydanın yerə çökməsi, bu əlamətlərin bir-biri ardınca zəncirləmə meydana gəlməsi, Mehdinin uzun bir itmə dövrünün olacağı və insanların bir hissəninin imanlarını itirəcəyi, göydən gələn bir səsi dünyadakı bütün insanların eşitməsindən sonra Mehdinin zühur edəcəyi, Mehdinin çıxdığı eşitdirildiyi zaman insanların onun xilafəti qarşısında boyun əyəcəkləri, Hz. Mehdinin Hz. Süleyman və Hz. Davud kimi hökm verəcəyi, İslam əxlaqını bütün dünyaya hakim edəcəyi və İslama həyat verəcəyi, Mehdinin zülm və haqsızlıqla dolu olan dünyanı ədalət və bərabərliklə dolduracağı; Hz. Mehdinin Peyğəmbərimizin (s) yolunu izləyəcəyi, onun din əxlaqını yerləşik etdiyi kimi Mehdinin də insanların səhv inanış və tətbiqlərini ortadan qaldıracağı və dini özünə çevirəcəyi, Peyğəmbərimiz (s) dövründə yaşayan Müsəlmanların Mehdi zamanında yaşamağa qibtə etdikləri, sayları üçyüzdən bir az çox olan çox az kimsənin Mehdiyə tabe olacağı, köməkçilərinin sayının 313 adam olacağı, müqəddəs əmanətlərlə birlikdə çıxacağı, qınayanın qınamasından qorxmayan bir əxlaqa sahib olduğu, ehtiyacını bildirməyən bir quruluşda olduğu və insanların ona möhtac olduqları, itidalli olduğu, elm sahibi olduğu, Hz. Muhəmmədin soyundan olduğu, heybətli və təmkinli olduğu, gözəl üzlü və gözəl saçlı olduğu, incə burunlu və üzünün geniş olduğu bildirilməkdədir.
Başqa rəvayətlərdə Hz. Mehdinin "alınında bir iz" olduğu bildirilməkdədir. Ayrıca rəvayətlərdə Mehdinin "sağ qıçında bir xal" olduğu da xəbər verilməkdədir.
"Mehdi mənim uşaqlarımdandır. Onun üzü, parlaq ulduz kimidir." (Ukayli ‘En Necmu’s sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı AH b.)
 
NƏTİCƏ
Yazı boyunca Peyğəmbərimizin (s) hədisləri işığında, axır zamanda ortaya çıxacaq olan Hz. Mehdinin tanınmasını təmin edəcək müəyyən başlı xüsusiyyətləri araşdırdıq. Peyğəmbərimiz (s) bu hədislərində Hz. Mehdinin istər fiziki, istərsə əxlaqi xüsusiyyətləri haqqında xeyli çox tanıdıcı məlumat vermişdir. Hz. Mehdinin əxlaqının, öz əxlaqına bənzədiyini bildirmiş, onun Allah qorxusunu və gözəl əxlaqını tərifləmişdir. Peyğəmbər Əfəndimiz (s) Hz. Mehdinin, insanların dünyada və axirətdəki qurtuluşlarına səbəb olacaq çox qiymətli bir kimsə olduğunu ifadə etmiş və ortaya çıxdığında, insanların "qar üzərində sürünərək də olsa ona uymalarını" bildirmişdir:
 
İbni Əbi Şeybe və Naim b. Hammad Fiten adlı əsərdə, İbni Mace və Əbu Naim isə İbni Məsuddan tahric etdilər. O dedi ki: "... O (Mehdi) ərzə sahib olur və özündən əvvəl təzyiq və zülmlə dolu olan ərzi ədalətlə doldurur. Sizdən Ona kim yetişsə, qar üzərində sürünərək dahi olsa gəlsin, Ona qatılsın. Çünki O Mehdidir."
(Ahir zaman Mehdisinin alametleri, Celalettin Suyuti, sf. 14)
 
İçində olduğumuz dövr 1400 ildir gözlənilən, Peyğəmbərimizin (s) müjdələdiyi bu tarixi hadisənin reallaşmasının yaxınlaşdığı dövrdür. Bu gerçəyin şüurunda olan və Hz. Mehdi ortaya çıxdığında onun yanında olma şərəfinə çatmaq istəyən bütün Müsəlmanlar yazı boyunca izah edilən, Peyğəmbərimizin (s) hədislərində verdiyi məlumatları diqqətlicə oxumalı, bu mübarək şəxsi doğru bir şəkildə tanıya bilmək üçün bütün səbəblərə sarılmalıdırlar. Çünki bu məlumatların diqqətlicə araşdırılıb incələnməsi, bu müqəddəs şəxsin tanına bilməsində Allahın izni ilə əhəmiyyətli bir yol göstərici olacaqdır.

Heç şübhəsiz ki,İslam dininin əslinə dönməsinə və Quran əxlaqının bütün yer üzünə hakim olmasına səbəb olacaq, Müsəlmanlar arasında böyük bir-birlik təmin edəcək beləsinə müqəddəs bir şəxsə zəmin hazırlamaq və ona köməkçi olmaq Müsəlmanların əhəmiyyətli bir məsuliyyətidir. Hz. Mehdi kimi mübarək bir şəxsin yaxınlarından ola bilmək, ona dəstək ola bilmək, bütün insanlara istiqamətli xeyirli fəaliyyətlərində ona köməkçi ola bilmək bütün inananlar üçün böyük bir nemət və şərəfdir.

ALLAHU ƏKBƏR
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
GERÇƏYİ DÜŞÜNDÜNÜZMÜ?